QA Document

Sort by: Newest posts

Vai trò và mục tiêu của Tester : cân bằng cả hai để đạt được mục tiêu của bạn

11 0 0
0

Sử dụng Tỷ lệ lỗi bị từ chối để cải thiện quá trình báo cáo lỗi

9 0 0
0

The Testing Mindset (Mindset about Agile Testing)

37 0 0
0

Web Application Testing

29 0 0
0

Vượt qua thách thức để làm tốt tài liệu test

27 0 0
0

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

77 0 0
1

Kịch bản thử nghiệm mẫu cho hoạt động của máy ATM

86 1 0
0

Một số mẹo tạo dữ liệu test

299 1 0
0

Phần 1. Tại sao cần có Test Plan trong Jmeter

236 1 1
1

Sample Data for Push Notification Testing

99 0 0
4

Test Plan Push Notifications trên app

333 0 0
0

Cách Viết Test Report (Part 1)

4.0K 0 0
2

Automation Testing và lí do khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp kiểm thử thủ công

433 2 0
1

Tại sao không có thứ gọi là Testcase kiểm thử phi chức năng?

132 0 0
0

Giải quyết các vấn đề xung quanh Requirement.

282 1 1
1

Testing report là gì

3.4K 6 0
2

Tạo tài liệu Test Strategy

738 3 0
0