Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Cách Viết Test Report (Part 2 - end)

4.1K 5 0
1

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

9.4K 5 1
4

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

7.5K 2 0
3

Cách Viết Test Report (Part 1)

7.1K 1 0
2

Làm thế nào để viết Báo Cáo Lỗi tốt?

1.1K 0 0
2

Software Testing Metrics and KPIs

1.4K 2 0
0

How To Become An Agile Tester

363 3 0
2

System Testing: What? Why? & How?

1.7K 1 0
0

Mẫu Test Case tốt nhất kèm ví dụ

23.4K 11 1
7

Kiểm tra thay đổi UI trong các ứng dụng web lớn

179 0 0
1

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

1.7K 0 0
2

Big data testing - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

907 4 0
1

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

505 0 0
0

Phần 1- Hành Trình Full Stack QA

551 1 1
-1

Plan khối lượng công việc của QA/tester khi thực hiện dự án/task (Số testcase)

822 11 5
9

Tại sao phần mềm có bug?

787 0 0
0

Why to use APPIUM for Mobile Automation?

216 0 0
1

Appium On MAC (Phần 1)

627 1 0
0

8 Ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

913 1 0
2

Introduction Selenium

657 0 0
2