BA

BA

Sort by: Newest posts
Avatar

Các mô hình kiểm thử phần mềm và cách áp dụng mới nhất 2024

110 0 0
2
Avatar

Các kỹ thuật kiểm thử: Lựa chọn nào phù hợp cho bạn?

112 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để trở thành một BA giỏi

189 2 0
1
Avatar

[FBA] #3 - Business Process Modeling Notation (BPMN) là gì?

233 1 1
  • Avatar
6
Avatar

[FBA] #2 - Cách BA khai thác thông tin từ stakeholder (Elicitation)

694 0 0
5
Avatar

[FBA] #1 - BACCM và những khái niệm nhất định phải biết khi tìm hiểu nghề BA

1.6K 2 1
  • Avatar
7
Avatar

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 2)

1.0K 7 0
11
Avatar

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 1)

3.3K 8 0
7
Avatar

Kĩ Năng Lắng Nghe Cần Thiết Như Thế Nào Đối Với Một Business Analyst

436 3 0
1
Avatar

From Tester to Business Analyst(BA)

1.6K 3 1
  • Avatar
2
Avatar

Business Analyst và design functions

1.0K 3 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.