Security

Security

Sort by: Newest posts

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

375 0 3
11

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

1.7K 13 7
16

Data Privacy cho Android (Phần 2)

90 1 0
1

Data Privacy cho Android (Phần 1)

160 0 0
3

Khai thác lỗ hổng để lấy được source code của dịch vụ Y của platform X

598 3 0
14

Lý thuyết chung về cơ sở dữ liệu

2.5K 1 0
1

2FA có thực sự cần thiết?

320 1 0
0

Bảo vệ bản thân trước các nguy cơ tấn công mạng

384 0 0
3

Rails security

81 0 0
1

Shodan - Công cụ tìm kiếm cho kiểm thử bảo mật

1.7K 2 0
5

APP_KEY in Laravel

2.9K 3 5
8

Cold boot attack - Tấn công bảo mật vật lý

322 0 0
1

Một số lưu ý để để ứng dụng Node.JS an toàn hơn

1.6K 13 0
19

Policy trong laravel

1.2K 2 5
5

Khai thác lỗ hổng website từ việc "Upload file"

1.5K 5 0
6

Bảo mật các API Keys bằng Android NDK (Native Development Kit)

370 1 0
2

Giới thiệu về bảo mật web

473 5 0
2

Tam giác bảo mật CIA

216 0 0
1

SQL Injection là gì và Làm thế nào để ngăn chặn nó

854 1 4
5

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn pentest - kiến thức chung (P1)

821 2 0
2