scrum

scrum

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm gì khi team SCRUM của bạn không hoàn thành công việc trong Sprint vừa rồi

713 2 0
3
Avatar

Software Project Process: Kanban vs Scrum

495 0 0
0
Avatar

Scrum - Under the hood

459 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Thế nào là chủ sản phẩm "ủy quyền"? Tại sao ta lại thường gặp nó ?

83 1 0
0
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 5: Agile vs Scrum

875 3 1
  • Avatar
-1
Avatar

Agile thú vị hơn mình nghĩ

3.4K 11 0
10
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 3: Scrum là gì?

2.4K 1 0
1
Avatar

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

5.6K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

ScrumBut Là gì

639 4 0
2
Avatar

What is Scrum? How does it work?

871 3 0
4
Avatar

Bàn về 12 nguyên tắc trong Agile (Phần 2)

1.2K 2 0
1
Avatar

Vai trò của QA trong Agile - góc nhìn của một newbie

670 0 0
0
Avatar

Bàn về 12 nguyên tắc của Agile (Phần 1)

1.9K 4 0
3
Avatar

Agile - Scrum: Phần 2 - Cách thức phát triển phần mềm trong Scrum

2.2K 1 0
0
Avatar

Agile - Scrum: Phần 1 - Khái niệm Agile Scrum

2.9K 6 1
  • Avatar
2
Avatar

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.4K 18 0
16
Avatar

Extreme Programming

2.6K 2 0
1
Avatar

Ứng Dụng SCRUM Cho Team Phân Tán (Phần 1)

531 1 0
0
Avatar

Scrum testing cho người mới bắt đầu

1.7K 1 0
0
Avatar

Scrum không "như mơ" ở Châu Á

7.3K 18 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
22
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.