scrum

scrum

Sort by: Newest posts

What is Scrum? How does it work?

738 3 0
4

Bàn về 12 nguyên tắc trong Agile (Phần 2)

1.0K 2 0
1

Vai trò của QA trong Agile - góc nhìn của một newbie

584 0 0
0

Bàn về 12 nguyên tắc của Agile (Phần 1)

1.6K 4 0
3

Agile - Scrum: Phần 2 - Cách thức phát triển phần mềm trong Scrum

2.0K 1 0
0

Agile - Scrum: Phần 1 - Khái niệm Agile Scrum

2.4K 5 1
2

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.1K 18 0
15

Extreme Programming

2.0K 2 0
1

Ứng Dụng SCRUM Cho Team Phân Tán (Phần 1)

445 1 0
0

Scrum testing cho người mới bắt đầu

1.4K 1 0
0

Scrum không "như mơ" ở Châu Á

7.1K 18 3
22

Giới thiệu về Scrum - Một phương pháp Agile

898 1 0
0

Cơ bản về Scrum

1.1K 2 0
3