Doan Van Toan

@doan.van.toan

Report

Process, Thread in Android

497 3 0
9

Android Interface Definition Language (AIDL)

372 6 1
11

Một số tips, tricks khi làm việc với Android Studio

366 6 2
14

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

510 3 0
4

Auto Layout trong iOS và những điều cần biết P1.

543 1 2
2

Có gì mới ở Google I/O 2018 (Phần 1)

275 1 2
6

Drag & Drop, Swipe to dissmiss recyclerview

404 8 0
4

[Android] - Nâng cao chất lượng code của bạn thông qua Annotations.

2.5K 5 2
17

Android - LiveData

1.2K 5 3
19

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

2.4K 20 4
26

Học Singleton Pattern trong 5 phút.

5.7K 14 2
18

Android - Bạn biết gì về Architecture Components

3.3K 22 4
46

Android - Giới thiệu Room Persistence Library

3.6K 7 2
18

Mobile Vision - Scan Barcode chưa bao giờ đơn giản đến thế

723 0 0
2

Android Giới thiệu về Kotlin (P1)

248 0 0
1

Android real time database firebase trong vòng 15 phút.

1.6K 2 0
2

Firebase Login and Registration Authentication

1.4K 1 2
1

CoordinatorLayout và CollapsingToolbarLayout

4K 5 0
5

Upload multi files using retrofit

660 1 1
3

Upload single file using retrofit

758 0 1
1