Doan Van Toan

@doan.van.toan

Report

Android Interface Definition Language (AIDL)

147 6 1
10

Một số tips, tricks khi làm việc với Android Studio

191 5 2
11

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

327 3 0
4

Auto Layout trong iOS và những điều cần biết P1.

350 1 2
2

Có gì mới ở Google I/O 2018 (Phần 1)

248 1 2
6

Drag & Drop, Swipe to dissmiss recyclerview

341 8 0
4

[Android] - Nâng cao chất lượng code của bạn thông qua Annotations.

2.3K 4 2
17

Android - LiveData

923 4 3
18

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

1.9K 18 4
22

Học Singleton Pattern trong 5 phút.

4.1K 9 2
15

Android - Bạn biết gì về Architecture Components

2.9K 21 4
44

Android - Giới thiệu Room Persistence Library

3K 4 2
15

Mobile Vision - Scan Barcode chưa bao giờ đơn giản đến thế

598 0 0
2

Android Giới thiệu về Kotlin (P1)

225 0 0
1

Android real time database firebase trong vòng 15 phút.

1.4K 1 0
1

Firebase Login and Registration Authentication

1.1K 1 2
1

CoordinatorLayout và CollapsingToolbarLayout

3.6K 5 0
4

Upload multi files using retrofit

561 1 1
3

Upload single file using retrofit

666 0 1
1