Doan Van Toan

@doan.van.toan

Auto Layout trong iOS và những điều cần biết P1.

103 1 2
2

Có gì mới ở Google I/O 2018 (Phần 1)

172 1 2
6

Drag & Drop, Swipe to dissmiss recyclerview

251 8 0
4

[Android] - Nâng cao chất lượng code của bạn thông qua Annotations.

2218 3 2
15

Android - LiveData

586 2 2
14

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

1463 12 3
17

Học Singleton Pattern trong 5 phút.

2010 6 2
13

Android - Bạn biết gì về Architecture Components

2487 19 1
37

Android - Giới thiệu Room Persistence Library

2260 4 2
8

Mobile Vision - Scan Barcode chưa bao giờ đơn giản đến thế

475 0 0
2

Android Giới thiệu về Kotlin (P1)

162 0 0
1

Android real time database firebase trong vòng 15 phút.

1103 1 0
1

Firebase Login and Registration Authentication

808 1 2
1

CoordinatorLayout và CollapsingToolbarLayout

2828 3 0
3

Upload multi files using retrofit

431 1 1
3

Upload single file using retrofit

510 0 0
0