QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

User Acceptance Testing (UAT) là gì? Các loại User Acceptance Testing

9.9K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Demo sử dụng các elements của Jmeter để send Unipos cho nhiều người cùng 1 lúc (P2)

167 0 0
0
Avatar

Demo sử dụng các elements của Jmeter để send Unipos cho nhiều người cùng 1 lúc (P1)

536 0 0
2
Avatar

Giới thiệu về Selenium WebDriver – Selenium Tutorial #8

516 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Các thuật ngữ trong Scrum chính xác là như thế nào ?

1.9K 1 0
1
Avatar

Manual testing và Automation testing

2.1K 0 0
2
Avatar

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

130 0 0
-1
Avatar

Kiểm thử phần mềm (testing) và tester

1.7K 0 0
3
Avatar

Những sai lầm trong quản lý Requirements

212 0 0
0
Avatar

I have missed bug?

268 0 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu về Smoke testing

1.0K 1 0
3
Avatar

Kiểm thử ứng dụng Mobile

489 0 0
0
Avatar

Chia sẻ về Software Test Estimation

389 1 0
0
Avatar

Vai trò của tệp tin đính kèm (Attachment / Evidence) trong báo cáo lỗi

435 0 0
2
Avatar

Risk Coverage trong software testing

221 1 0
0
Avatar

Frontend Testing và Backend Testing: Có gì khác nhau?

2.4K 0 0
2
Avatar

System Testing - Kiểm thử hệ thống

765 0 0
1
Avatar

Cách định vị các thành phần trong trình duyệt Chrome và IE để xây dựng tập lệnh Selenium

1.1K 2 0
0
Avatar

Quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm và dự án kĩ thuật phần mềm

3.4K 1 0
1
Avatar

Severity (Mức độ nghiêm trọng) & Priority (Mức độ ưu tiên) trong Testing: Sự khác biệt và ví dụ

9.1K 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.