QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự khác nhau giữa Functional Testing và Non - Functional Testing

12.4K 8 0
6
Avatar

5 bước để làm chủ kỹ năng quản lý nhóm

833 1 0
0
Avatar

Tổng quan về Security Testing - Kiểm thử bảo mật

1.7K 0 0
0
Avatar

Tầm quan trọng của SQL đối với một Tester

321 1 0
1
Avatar

9 Trường hợp kiểm tra ứng dụng di động

64 0 0
0
Avatar

Những điều cần biết về test ứng dụng trên các thiết bị di động

905 1 0
0
Avatar

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P3)

5.1K 0 0
0
Avatar

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (PHẦN 2)

1.2K 0 0
0
Avatar

Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

24.3K 9 0
2
Avatar

By pass câu hỏi 7 core values bằng Cookie

465 1 0
6
Avatar

Những câu truy vấn SQL đơn giản dành cho QA (Phần 1)

2.5K 1 0
-1
Avatar

All pairs Testing và những ưu điểm trong kiểm thử phần mềm

531 0 0
0
Avatar

Tự học kiểm thử tự động với Jmeter - Ep2: Tìm hiểu các element trong JMeter

1.2K 2 0
2
Avatar

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

16.9K 7 1
  • Avatar
2
Avatar

Làm thế nào để tích hợp UFT (QTP) với ALM (HP ALM Quality Center) (Phần 4)

91 0 0
1
Avatar

5 Kịch bản thử nghiệm tải cho API của bạn

396 1 0
0
Avatar

Traceability matrix in Software Testing

394 0 0
0
Avatar

16 công cụ kiểm thử ứng dụng di động tốt nhất dành cho Android và iOS (2019) (P2)

286 1 0
2
Avatar

THỬ NGHIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU

397 1 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa Retesting và Regression Testing

6.0K 2 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.