DocumentQA

DocumentQA

Sort by: Newest posts

Vì sao hiểu biết về domain lại quan trọng với Tester ?

31 0 0
0

Làm thế nào để chạy Stress Test trong JMeter

34 0 0
0

Cách tạo Dashboard Report trong Jmeter

66 1 0
0

Hướng dẫn về Database testing

94 0 0
1

Quy trình quản lý kiểm thử

37 1 0
2

JMeter và các thành phần trong Test plan

76 1 0
2

Những trường hợp cần chú ý khi test chức năng mua hàng Online và ứng dụng

84 0 1
1

Test Coverage trong kiểm thử phần mềm (Các típ để tối đa hóa độ bao phủ )

23 0 0
0

Những lưu ý test về Timezone

99 0 2
4

ETL và ELT: Những sự khác biệt cần phải biết

158 0 0
0

User Acceptance Testing (UAT) là gì? Các loại User Acceptance Testing

69 0 0
1

Kiểm thử tiêu cực là gì và làm thế nào để viết các trường hợp kiểm thử này ?

43 0 0
0

Smoke testing vs Sanity testing

16 0 0
0

System Testing - Kiểm thử hệ thống

168 0 0
1

Phân vùng tương đương - Kỹ thuật trong kiểm thử hộp đen

34 0 0
0

Thuật ngữ trong kiểm thử phần mềm phần III

46 0 0
0