Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

OpenCV: It's about face

275 0 0
2
Avatar

Sudoku solver with Open CV

1.5K 1 0
3
Avatar

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

1.2K 0 4
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

9.5K 0 0
2
Avatar

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

2.8K 1 0
1
Avatar

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

1.7K 2 7
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

1.1K 1 0
4
Avatar

Tìm hiểu về SIFT trong Open CV (Scale-Invariant Feature Transform)

4.1K 1 0
1
Avatar

Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

1.5K 0 0
5
Avatar

Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng khuôn mặt với OpenCV Dlib và Deep Learning

24.3K 22 45
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Drawing Functions in OpenCV

3.5K 0 0
2
Avatar

Sử dụng OpenCV để tìm điểm chính giữa của 1 hình

6.3K 1 0
5
Avatar

OpenCV with Python Intro and loading Images tutorial

1.0K 0 0
3
Avatar

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

10.6K 18 24
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

OpenCV With Python Part 9 ( Làm mờ và làm mịn )

3.7K 1 0
2
Avatar

Mời các bạn góp ý project Drowsiness detection với Dlib và OpenCV

164 0 0
1
Avatar

OpenCV With Python Part 8

3.1K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Sử dụng Django/Flask và Opencv để stream video từ webcam!

5.5K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

OpenCV With Python Part 7

1.1K 0 1
 • Avatar
0
Avatar

OpenCV With Python Part 6

4.3K 2 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.