nghethuatcoding

nghethuatcoding

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng realtime messaging bằng Firebase xử lí 100k request/s

792 11 3
12

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

615 7 8
13

Những chú ý khi chọn MySQL làm database

886 6 8
11

Thiết kế API Rate Limiting

471 6 2
8

Hệ thống Viblo Code Challenge được xây dựng như thế nào

863 12 21
26

Các kĩ sư Eureka đã tối ưu ứng dụng chat sử dụng gRPC như thế nào

321 3 2
3

Các kĩ sư ZOZO đã tạo ứng dụng Survey realtime xử lý 1000 người đồng thời như thế nào

1.0K 5 6
12

Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào

940 7 0
13

nghethuatcoding