nghethuatcoding

nghethuatcoding

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng realtime messaging bằng Firebase xử lí 100k request/s

659 10 3
11

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

546 7 7
12

Những chú ý khi chọn MySQL làm database

778 6 8
11

Thiết kế API Rate Limiting

388 6 2
8

Hệ thống Viblo Code Challenge được xây dựng như thế nào

771 11 16
24

Các kĩ sư Eureka đã tối ưu ứng dụng chat sử dụng gRPC như thế nào

298 3 2
3

Các kĩ sư ZOZO đã tạo ứng dụng Survey realtime xử lý 1000 người đồng thời như thế nào

1.0K 5 6
12

Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào

915 7 0
13

nghethuatcoding