Principles

Principles

Sort by: Newest posts
Avatar

Các Nguyên Tắc Thiết Kế Phần Mềm

3.5K 20 2
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

4 giá trị cốt lõi và 12 quy tắc của Agile

5.1K 3 0
2
Avatar

Phương pháp thiết kế hướng đối tượng S.O.L.I.D qua hình ảnh

2.5K 14 2
  • Avatar
  • Avatar
22
Avatar

Nguyên tắc KISS YAGNI & DRY trong lập trình

1.8K 4 0
8
Avatar

Nguyên tắc hoạt động của Augmented Reality

2.0K 1 0
4
Avatar

SOLID - Đã đến lúc cần thay đổi bản thân.

973 6 0
14
Avatar

Bàn về các nguyên lý lập trình

1.9K 5 1
  • Avatar
9
Avatar

The SOLID Principles

288 2 0
7
Avatar

S.O.L.I.D principles and apply for Swift

2.4K 7 1
  • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.