Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 3: Sử dụng Helpers, Groups và Barriers

65 1 0
0

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Swift và Kotlin (Phần 2)

73 0 0
0

Khám Phá Kotlin : Sức mạnh của "When"

53 0 0
1

Xử lý lỗi khi gọi api bằng retrofit và rxjava với RxErrorHandlingFactory

353 0 1
6

Kotlin vs. Java: Which Programming Language to Choose for Your Android App

99 2 0
3

[Android] Nhận biết và khắc phục Memory Leaks trong ứng dụng Android

217 1 0
3

Moshi Polymorphic Adapter & Sealed Classes

99 0 0
0

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 2: Hiểu về Constraints, Bias và Chains

245 3 0
2

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 1: Giới thiệu về Constraintlayout

184 2 1
1

Android Activity Lifecycle trong kotlin

263 3 2
-4

Sức mạnh của functions trong Kotlin

117 0 0
3

[Android] Sealed class trong Kotlin

794 0 0
5

Loại bỏ toán tử Null checks !! trong code Kotlin của bạn

239 1 0
4

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Swift và Kotlin (Phần 1)

160 0 0
0

Sự Hữu Ích LỚN Từ Những Điều NHỎ Trong Java và Kotlin

201 1 0
3

Room với Coroutine

246 0 0
0

Sử dụng Kotlin Coroutines với RxJava

231 0 0
2

Tìm hiểu Collections: List, Set, Map trong Kotlin

105 1 0
2

So sánh Koin vs Dagger, Bắt đầu cùng Koin

611 0 1
5

Đơn giản hóa UI States với Kotlin Sealed Class và DataBinding

102 0 0
4