Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

lateinit và lazy trong Kotlin

939 0 0
-1

Kotlin Android Extensions: Sử dụng View Binding đúng cách

216 0 0
-2

Một số mẹo sử dụng Kotlin cho Lập trình Android

225 0 0
0

Kotlin Android Extensions: Sử dụng View Binding đúng cách

365 0 1
2

Viết lại một thư viện dependency injection của Java bằng Kotlin

169 0 0
0

Google Cast - Tạo ứng dụng đa phương tiện thông minh

236 1 0
3

Cancel nhanh gọn đồng thời nhiều coroutine

44 0 0
3

5 lỗi thường mặc phải khi sử dụng Architecture Components

356 0 0
5

Tìm hiểu Inline function trong Kotlin

723 0 1
2

Android Mock Api Response

217 0 0
3

Tạo các request API phức tạp với RxJava2 trong Kotlin

477 1 0
3

Cùng tìm hiểu về Kotlin coroutines

2.1K 3 0
4

Cùng tìm hiểu Coroutines trong Kotlin - Phần 1

948 1 0
8

Tạo trình xem stream với ExoPlayer

295 1 0
1

KOTLIN - Top 10 tính năng bạn sẽ yêu

173 0 3
5

Tại sao mình lại chọn Kotlin là ngôn ngữ tiếp theo của mình?

354 1 0
4

Kotlin regular expressions

261 1 0
1

Viết DSL trong Kotlin vớinested builder pattern

93 2 0
2

What Is Better Java or Kotlin – Pros, Cons and the Conclusion

203 1 0
2

Khám phá kotlin từ Android Architecture Components Phần II

333 0 0
3