Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts
Avatar

Kotlin: Val và Const Val khác nhau như thế nào?

1.9K 1 0
6
Avatar

Exploring The Differences Between Kotlin By Lazy and Lateinit Delegate

390 0 0
0
Avatar

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 5: Async & Await

9.2K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
41
Avatar

Property In Kotlin (Part 2)

178 0 0
1
Avatar

Kotlin - Unit, Nothing, Any (and null)

2.6K 0 0
0
Avatar

Data Class trong Kotlin và cách giải quyết cùng bài toán của Builder Pattern

4.5K 3 7
Avatar

Null safety in Kotlin

1.4K 0 0
2
Avatar

Context trong Android

682 0 0
1
Avatar

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 4: Job, Join, Cancellation and Timeouts

8.2K 1 6
Avatar

Interface Singleton trong Kotlin

112 0 0
0
Avatar

Từ khoá "reified" trong Kotlin lợi hại ra sao ?

2.0K 13 3
Avatar

Inline, noinline và crossinline trong Kotlin là gì ?

3.2K 10 5
Avatar

Pair và Triple trong Kotlin

1.2K 5 0
18
Avatar

Tự viết Scope Functions với Kotlin để xem cách chúng hoạt động

841 9 0
15
Avatar

Sử dụng ViewModelScope để giảm Boilerplate code với Coroutines

1.8K 8 0
12
Avatar

Kotlin và việc từ bỏ "văn hoá Get/Set"

1.4K 7 4
Avatar

Class, Functions trong Kotlin

268 0 0
1
Avatar

Kotlin có Nothing còn Java thì "không có gì"

505 5 0
9
Avatar

Kotlin Basic

1.1K 1 0
8
Avatar

Sử dụng Kotlin Extensions để gán OnClickListener nhanh hơn

868 8 0
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.