Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 4: Sử dụng MotionLayout cho Animations

189 2 0
2

So sánh Swift Optional và Kotlin Nullable

232 1 0
1

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 3: Sử dụng Helpers, Groups và Barriers

114 1 0
-1

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Swift và Kotlin (Phần 2)

178 0 0
0

Khám Phá Kotlin : Sức mạnh của "When"

78 0 0
1

Xử lý lỗi khi gọi api bằng retrofit và rxjava với RxErrorHandlingFactory

882 1 1
7

Kotlin vs. Java: Which Programming Language to Choose for Your Android App

176 2 0
3

[Android] Nhận biết và khắc phục Memory Leaks trong ứng dụng Android

1.0K 1 0
3

Moshi Polymorphic Adapter & Sealed Classes

310 0 0
0

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 2: Hiểu về Constraints, Bias và Chains

681 3 0
2

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 1: Giới thiệu về Constraintlayout

370 2 1
1

Android Activity Lifecycle trong kotlin

881 3 2
-4

Sức mạnh của functions trong Kotlin

213 0 0
3

[Android] Sealed class trong Kotlin

2.9K 0 0
8

Loại bỏ toán tử Null checks !! trong code Kotlin của bạn

1.2K 2 1
3

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Swift và Kotlin (Phần 1)

367 0 0
0

Sự Hữu Ích LỚN Từ Những Điều NHỎ Trong Java và Kotlin

376 1 0
3

Room với Coroutine

618 0 0
0

Sử dụng Kotlin Coroutines với RxJava

635 0 0
2

Tìm hiểu Collections: List, Set, Map trong Kotlin

822 1 0
2