Coding Style

Coding Style

Sort by: Newest posts

Code đạo - Đạo của người viết code

1.7K 9 0
27

Làm chủ SOLID: Liskov Subtitution Principle - Phần 3

393 6 1
10

Một quan điểm về Coding Style cho Angular

350 0 0
2

Sự khác nhau giữa Functional CSS và Inline CSS

1.4K 7 0
12

Atomic - những viên gạch xây ước mơ lớn

2.6K 11 8
21

Đơn giản hóa code JavaScript – Sử dụng .map(), .reduce(), and .filter()

428 8 0
4

Một vài kinh nghiệm làm việc với React

1.4K 2 0
11

Làm chủ SOLID: Open-Closed Principle - Phần 2

321 8 0
15

Làm chủ SOLID: Single Responsibility Principle - Phần 1

578 7 0
14

Inline, noinline và crossinline trong Kotlin là gì ?

1.4K 8 5
21

Tự viết Scope Functions với Kotlin để xem cách chúng hoạt động

530 9 0
15

Viết code "nghệ thuật" - Phần 2 - Chương VII (tiếp) (P12)

663 2 0
3

Viết code "nghệ thuật" - Phần 2 - Chương VII (P11)

307 1 0
3

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương VI (P10)

190 0 0
1

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương V (tiếp) (P9)

432 0 0
1

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương V (P8)

315 3 0
2

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương IV (tiếp) (P7)

339 0 0
0

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương IV (P6)

504 2 0
5

Ruby Style Guide

116 0 0
0

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương III (tiếp) (P5)

534 0 1
7