Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Pair và Triple trong Kotlin

158 3 0
10

Tự viết Scope Functions với Kotlin để xem cách chúng hoạt động

171 8 0
7

Sử dụng ViewModelScope để giảm Boilerplate code với Coroutines

131 5 0
6

Kotlin và việc từ bỏ "văn hoá Get/Set"

313 6 3
8

Class, Functions trong Kotlin

35 0 0
0

Kotlin có Nothing còn Java thì "không có gì"

163 4 0
5

Kotlin Basic

68 0 0
8

Kotlin - Need to know - part 1

68 0 0
2

Sử dụng Kotlin Extensions để gán OnClickListener nhanh hơn

128 6 0
6

Kotlin Clean Architecture

165 6 0
7

Tooltip Android Flexible Và Đơn Giản (Có ví dụ thực tế)

114 1 0
2

Collections in Kotlin

135 1 0
13

Câu chuyện về việc Làm app tự động in hóa đơn - giúp nhân viên phục vụ đỡ vất vả, với chi phí vận hành tốn 0 đồng

171 1 2
4

Function in Kotlin

196 3 0
14

Cùng tìm hiểu Sealed Classes trong Kotlin

207 2 0
5

CPU-bound và I/O-bound đối với công việc bất đồng bộ.

473 1 0
5

Build an Intro App using Kotlin

48 0 0
0

MotionLayout - Cách Đơn Giản Để UI Có Hiệu Ứng Chuyển Động Đẹp Và Hơn Thế Nữa

233 0 1
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

132 0 0
2

Kotlin Couroutines trong Andoird phần 1: Cơ bản

127 0 0
2