Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Kotlin - Need to know - part 2

116 0 0
0

Kotlin - Unit, Nothing, Any (and null)

321 0 0
0

Data Class trong Kotlin

406 1 0
4

Null safety in Kotlin

128 0 0
1

Context trong Android

130 0 0
1

Interface Singleton trong Kotlin

70 0 0
0

Từ khoá "reified" trong Kotlin lợi hại ra sao ?

446 7 1
12

Inline, noinline và crossinline trong Kotlin là gì ?

420 6 3
12

Pair và Triple trong Kotlin

252 3 0
11

Tự viết Scope Functions với Kotlin để xem cách chúng hoạt động

215 7 0
8

Sử dụng ViewModelScope để giảm Boilerplate code với Coroutines

210 5 0
7

Kotlin và việc từ bỏ "văn hoá Get/Set"

366 6 3
9

Class, Functions trong Kotlin

51 0 0
1

Kotlin có Nothing còn Java thì "không có gì"

209 4 0
6

Kotlin Basic

124 0 0
8

Kotlin - Need to know - part 1

113 0 0
2

Sử dụng Kotlin Extensions để gán OnClickListener nhanh hơn

235 6 0
7

Kotlin Clean Architecture

354 6 6
8

Tooltip Android Flexible Và Đơn Giản (Có ví dụ thực tế)

228 1 0
2

Collections in Kotlin

152 1 0
13