Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Cập nhật stable coroutines từ Kotlin 1.3

183 0 0
5

Android strings.xml - Những điều cần nhớ

301 0 0
2

Kotlin DSL and buildSrc for Better Gradle Dependency Management

264 0 0
3

Kotin introduction

441 2 4
9

Higher-Order Function và Lambda Expression trong Kotlin

119 1 0
1

Array<Int> - Iterable – Iteration Trong Kotlin Với Một Lỗi Băn Khoăn Nhẹ

359 0 0
3

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 4: Sử dụng MotionLayout cho Animations

119 2 0
2

So sánh Swift Optional và Kotlin Nullable

139 1 0
1

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 3: Sử dụng Helpers, Groups và Barriers

74 1 0
0

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Swift và Kotlin (Phần 2)

104 0 0
0

Khám Phá Kotlin : Sức mạnh của "When"

57 0 0
1

Xử lý lỗi khi gọi api bằng retrofit và rxjava với RxErrorHandlingFactory

471 0 1
7

Kotlin vs. Java: Which Programming Language to Choose for Your Android App

123 2 0
3

[Android] Nhận biết và khắc phục Memory Leaks trong ứng dụng Android

441 1 0
3

Moshi Polymorphic Adapter & Sealed Classes

150 0 0
0

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 2: Hiểu về Constraints, Bias và Chains

310 3 0
2

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 1: Giới thiệu về Constraintlayout

225 2 1
1

Android Activity Lifecycle trong kotlin

397 3 2
-4

Sức mạnh của functions trong Kotlin

142 0 0
3

[Android] Sealed class trong Kotlin

1.3K 0 0
5