Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts
Avatar

Thành thạo Kotlin standard functions: run, with, let, also and apply

296 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Bắt đầu với Kotlin MultiPlatform

1.4K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Config logging đơn giản trong Quarkus

556 0 0
1
Avatar

6 Kotlin Tips for Android Development

265 0 0
1
Avatar

Coroutine Basics: Asynchronous Programming with Kotlin

205 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

5.3K 2 0
13
Avatar

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 9: Flow (part 2 of 3)

5.7K 4 1
 • Avatar
27
Avatar

Tiếp cận Dagger 2 với 3 dòng code

401 0 5
Avatar

Kotlin và Java: kế thừa và phát triển

1.6K 2 0
1
Avatar

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

3.5K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Display your app on multi-screen at the same time in Android

1.7K 1 0
1
Avatar

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 8: Flow (part 1 of 3)

10.6K 9 0
34
Avatar

Kotlin: Không nên lạm dụng LET cho việc check null

714 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 7: Xử lý Exception trong Coroutine, Supervision Job & Supervision Scope

4.8K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Sẵn sàng với Koin 2.0 🎉

504 0 0
4
Avatar

Tích hợp Kotlin vào ứng dụng iOS và Android

2.1K 2 0
8
Avatar

Koltin - @JvmOverloads, @JvmStatic, @JvmField

914 1 0
1
Avatar

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 6: Coroutine Scope

9.0K 2 1
 • Avatar
26
Avatar

Collections và Sequences trong Kotlin

297 0 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

[Android] Kotlin : Slow List and Lazy Sequence

298 2 1
 • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.