Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Moshi Polymorphic Adapter & Sealed Classes

120 0 0
0

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 2: Hiểu về Constraints, Bias và Chains

264 3 0
2

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 1: Giới thiệu về Constraintlayout

196 2 1
1

Android Activity Lifecycle trong kotlin

301 3 2
-4

Sức mạnh của functions trong Kotlin

124 0 0
3

[Android] Sealed class trong Kotlin

1.0K 0 0
5

Loại bỏ toán tử Null checks !! trong code Kotlin của bạn

309 2 0
4

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Swift và Kotlin (Phần 1)

185 0 0
0

Sự Hữu Ích LỚN Từ Những Điều NHỎ Trong Java và Kotlin

222 1 0
3

Room với Coroutine

283 0 0
0

Sử dụng Kotlin Coroutines với RxJava

281 0 0
2

Tìm hiểu Collections: List, Set, Map trong Kotlin

128 1 0
2

So sánh Koin vs Dagger, Bắt đầu cùng Koin

709 0 1
5

Đơn giản hóa UI States với Kotlin Sealed Class và DataBinding

108 0 0
4

Kotlin standard functions: run-with-let-also-apply

212 4 2
2

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

455 3 0
6

Sự khác nhau giữa let, apply, with, run và also trong Kotlin

550 1 0
1

Kotlin Property Delegation - Tái sử dụng code hiệu quả !

378 2 0
5

Kotlin Contracts

52 0 0
2

Chỉ định truy cập trong Kotlin

555 0 0
3