Continuous Delivery

Continuous Delivery

Sort by: Newest posts
Avatar

CI, CD trong phát triển và vận hành dự án ở Viblo

1.4K 7 5
  • Avatar
  • Avatar
22
Avatar

[K8S] Phần 21 - Xây dựng luồng Gitops với Jenkins và ArgoCD

9.4K 58 18
  • Avatar
  • Avatar
91
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Namespaces

2.0K 39 0
50
Avatar

Flutter - Continuous delivery android cho Flutter App

1.9K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

1.3K 3 6
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Một Continuous Delivery hoàn chỉnh là như thế nào ? Một công cụ thường dùng có vai trò gì trong một quy trình CD ?

492 1 0
3
Avatar

Kuberbetes Basic

297 1 0
2
Avatar

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

873 10 0
15
Avatar

CI, CD và ... DevOps ???

55.7K 63 5
  • Avatar
  • Avatar
100

Continuous Delivery


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.