+10

Paging Library Trong Android

Giới thiệu

 • Paging được google mới cho ra mắt trong bộ Android JetPack của mình
 • Thành phần chính của PagingDataSource, PagedListPagedListAdapter các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây
 • Bài này chủ yếu mình muốn hướng đẫn cách sử dụng đơn giản của Paging

1.Thêm Paging vào dependencies ở build.gradle trong module:

dependencies {
 ...
 implementation "android.arch.paging:runtime:1.0.1"
 implementation "android.arch.paging:rxjava2:1.0.1"
}

2.Tạo file Service để thực hiện request

interface GithubService {

  @GET("/users")
  fun getUsers(@Query("since") userId: Long, @Query("per_page") perPage: Int): Single<List<User>>

  companion object {
    fun getService(): GithubService {
      val retrofit = Retrofit.Builder()
          .baseUrl("https://api.github.com/")
          .addCallAdapterFactory(RxJava2CallAdapterFactory.create())
          .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
          .build()
      return retrofit.create(GithubService::class.java)
    }
  }
}

3.Tạo file UsersDataSource

 • File này implement ItemKeyedDataSource để override lại 3 phương thức chính để tạo nên Paging đó là :
 • loadInitial: Như tên của nó thì nó sẽ gọi khi DataSource được khởi tạo
 • loadBefore: Sẽ được gọi sau loadInitial
 • loadAfter: Sẽ được gọi khi list của bạn đạt tới limit được khai báo
 • Code của mình thì sẽ như này:
class UsersDataSource(private val githubService: GithubService,
  private val compositeDisposable: CompositeDisposable) : ItemKeyedDataSource<Long, User>() {

  val isLoading = MutableLiveData<Boolean>()
  val isRefresh = MutableLiveData<Boolean>()

  override fun loadInitial(params: LoadInitialParams<Long>, callback: LoadInitialCallback<User>) {
    isLoading.postValue(true)
    isRefresh.postValue(true)
    logi(params.requestedLoadSize.toString())
    compositeDisposable.add(githubService.getUsers(1, params.requestedLoadSize)
      .subscribe({
        isLoading.postValue(false)
        isRefresh.postValue(false)
        callback.onResult(it)
      }, {
        isLoading.postValue(false)
        isRefresh.postValue(false)
      }))
  }
  override fun loadAfter(params: LoadParams<Long>, callback: LoadCallback<User>) {
    isLoading.postValue(true)
    compositeDisposable.add(
      githubService.getUsers(params.key, params.requestedLoadSize)
        .subscribe({ users ->
          isLoading.postValue(false)
          callback.onResult(users)
        }, {
          isLoading.postValue(false)
        }))
  }
  override fun loadBefore(params: LoadParams<Long>, callback: LoadCallback<User>) {
  }
  override fun getKey(item: User): Long {
    return item.id
  }
}

3.Tạo UsersDataSourceFactory

 • Dùng để khởi tạo DataSource cung cấp dữ liệu cho PagedList
class UsersDataSourceFactory(private val githubService: GithubService,
  private val compositeDisposable: CompositeDisposable) : DataSource.Factory<Long, User>() {

  val userDataSourceLiveData = MutableLiveData<UsersDataSource>()

  override fun create(): DataSource<Long, User> {
    val userDataSource = UsersDataSource(githubService, compositeDisposable)
    userDataSourceLiveData.postValue(userDataSource)
    return userDataSource
  }
}

4.UserAdapter

 • Như mọi List thì phải có adapter để show data lên UI
class UserAdapter(
  private val retryCallback: () -> Unit) : PagedListAdapter<User, RecyclerView.ViewHolder>(
  UserDiffCallback) {

  private var isLoading = false

  override fun onCreateViewHolder(p0: ViewGroup, viewType: Int): RecyclerView.ViewHolder {
    return when (viewType) {
      R.layout.item_paging_user -> UserItemViewHolder.create(p0)
      R.layout.item_paging_loading -> NetworkStateItemViewHolder.create(p0)
      else -> throw IllegalAccessException("unknown view type")
    }
  }

  override fun onBindViewHolder(holder: RecyclerView.ViewHolder, position: Int) {
    when (getItemViewType(position)) {
      R.layout.item_paging_user -> (holder as? UserItemViewHolder)?.bindTo(getItem(position))
      R.layout.item_paging_loading -> (holder as? NetworkStateItemViewHolder)?.bindTo(
        isLoading)
    }
  }

  override fun getItemViewType(position: Int): Int {
    return if (isLoading && position == itemCount - 1) {
      R.layout.item_paging_loading
    } else {
      R.layout.item_paging_user
    }
  }

  override fun getItemCount(): Int {
    return super.getItemCount() + if (isLoading) 1 else 0
  }

  fun setLoading(isLoading: Boolean?) {
    isLoading?.let {
      currentList?.isNotEmpty()?.let {
        val previousState = this.isLoading
        this.isLoading = isLoading
        if (previousState != isLoading) {
          if (!isLoading) {
            notifyItemRemoved(super.getItemCount())
          } else {
            notifyItemInserted(super.getItemCount())
          }
        }
      }

      notifyItemInserted(super.getItemCount())
    }
  }

  companion object {
    val UserDiffCallback = object : DiffUtil.ItemCallback<User>() {
      override fun areItemsTheSame(oldItem: User, newItem: User): Boolean {
        return oldItem.id == newItem.id
      }

      override fun areContentsTheSame(oldItem: User, newItem: User): Boolean {
        return oldItem == newItem
      }

    }
  }
}

5.ViewModel

 • ViewModel sẽ chịu tạo PagedList và cung cấp cho hoạt động để nó có thể thay đổi dữ liệu mỗi khi request từ server.
class PagingViewModel : ViewModel() {

  var userList: LiveData<PagedList<User>>

  private val compositeDisposable = CompositeDisposable()

  private val pageSize = 5

  private val sourceFactory: UsersDataSourceFactory

  init {
    sourceFactory = UsersDataSourceFactory(GithubService.getService(), compositeDisposable)
    val config = PagedList.Config.Builder()
      .setPageSize(pageSize)
      .setInitialLoadSizeHint(pageSize * 2)
      .setEnablePlaceholders(false)
      .build()
    userList = LivePagedListBuilder<Long, User>(sourceFactory, config).build()
  }

  fun getLoading() = Transformations.switchMap<UsersDataSource, Boolean>(
    sourceFactory.userDataSourceLiveData) { it.isLoading }

  fun getRefreshState() = Transformations.switchMap<UsersDataSource, Boolean>(
    sourceFactory.userDataSourceLiveData) { it.isRefresh }
    
  fun reset() {
    sourceFactory.userDataSourceLiveData.value?.invalidate()
  }
  
  override fun onCleared() {
    super.onCleared()
    compositeDisposable.dispose()
  }

}

6.Tạo RecyclerView

  userAdapter = UserAdapter()
  usersRecyclerView.layoutManager = LinearLayoutManager(this, LinearLayoutManager.VERTICAL,
      false)
    usersRecyclerView.adapter = userAdapter 

7.Kết quả


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.