Android

Android

Sort by: Newest posts

Xác thực sử dụng vân tay trong Android

49 0 1
1

[Android] Make bubble view like facebook chat

47 0 0
3

Hỗ trợ các mật độ pixel khác nhau trong Android

33 0 0
5

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 2 )

39 0 0
1

8 cách để giảm kích thước ứng dụng Android(P1)

32 0 0
2

Trình phân tích tĩnh Open Source Java: Checkstyle, FindBugs,PMD (Phần 1)

23 1 0
2

Tạo hiệu ứng chia sẻ các thành phần giữa các Activity trong Android

37 0 0
1

Top Android Studio Plugins 2019

116 1 0
7

When to load data in ViewModels

25 0 0
1

Điều chỉnh độ sáng và lọc màu hình ảnh với Android LightingColorFilter

28 0 0
3

Sử dụng Kotlin Extensions để gán OnClickListener nhanh hơn

69 5 0
6

Shared Element Activity/Fragment Transition

29 0 0
1

Dependency Injection with Dagger 2 trong Android (Phần 2)

30 0 0
0

Kotlin Clean Architecture

69 6 0
7

Tạo một EmotionalFace bằng CustomView trong android

32 0 0
2

12 cách để giảm kích thước ứng dụng Android

68 2 0
0

Crop Image Android Tutorial – Pick and Crop Image in Android

10 0 0
0

Expandable RecyclerView Android

33 0 0
1

Hướng dẫn làm tag người khác trong chat app android giống Zalo

120 0 0
1

Giải thích các Scroll Flags trong Collapsing Toolbar Layout

24 2 0
1