reverse engineering

reverse engineering

Sort by: Newest posts
Avatar

Giải bài Tea trong SHELL CTF

113 1 0
6
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 3

210 1 0
6
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 2

202 2 0
5
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 1

675 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Write - Porostar: Stack0

62 1 0
2
Avatar

[Rootme] Cracking Writeups (phần 1)

511 0 0
4
Avatar

Write up challenge "BabyRE" cuộc thi zh3r0 CTF 2021

334 1 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

702 0 0
5
Avatar

[Write up] EVABSv4 (Phần 1)

746 3 0
5
Avatar

Let's fix Chat++ Emo - Part 2

166 1 0
10
Avatar

Let's fix Chat++ Emo - Part 1

228 1 0
10
Avatar

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

2.2K 2 0
5
Avatar

[Write up] KGB messenger: phân tích và giải thích chi tiết

660 2 5
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu dạng CTF Reverse Android: dịch ngược và patch file APK

7.1K 5 9
Avatar

Tiếp cận reverse engineering javascript - Case study: Chatwork

1.0K 13 5
Avatar

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

9.9K 8 7
Avatar

Software cracking

3.1K 9 1
  • Avatar
7

reverse engineering


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.