reverse engineering

reverse engineering

Sort by: Newest posts

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

323 0 0
4

[Write up] EVABSv4 (Phần 1)

328 2 0
3

Let's fix Chat++ Emo - Part 2

126 1 0
9

Let's fix Chat++ Emo - Part 1

172 1 0
10

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

893 2 0
3

[Write up] KGB messenger: phân tích và giải thích chi tiết

306 1 5
5

Tìm hiểu dạng CTF Reverse Android: dịch ngược và patch file APK

3.4K 4 5
13

Tiếp cận reverse engineering javascript - Case study: Chatwork

831 12 5
39

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

4.8K 6 7
19

Software cracking

2.4K 8 1
6

reverse engineering