ActiveAndroid

ActiveAndroid

Sort by: Newest posts
Avatar

Coroutine và Bài toán nhiều Task vụ

166 0 0
2
Avatar

Context trong Android và những lưu ý

128 1 0
3
Avatar

Thread.sleep() and kotlinx.coroutines.delay()

146 0 0
2
Avatar

Android Room Database Tips

127 0 0
3
Avatar

Storage từ Android 10 trở lên

560 0 0
0
Avatar

Lưu trữ dữ liệu an toàn trên Android

326 1 0
2
Avatar

Create first multiplatform application - tutorial

110 0 0
1
Avatar

Xây dựng Ứng dụng hiển thị hình ảnh với thư viện Glide trong Android

982 0 0
0
Avatar

Sử dụng thư viện Picasso trong ứng dụng Android

5.0K 1 0
1
Avatar

Sử dụng Telephony API để tạo cuộc gọi trong ứng dụng Android

448 0 0
2
Avatar

"Sức mạnh" của 'when' trong Kotlin

1.2K 1 0
5
Avatar

Active Android

522 0 4
  • Avatar
  • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.