Android

Sort by: Newest posts

Những design pattern thường dùng trong android

177 0 0
2

RecyclerView with layout animations

63 1 0
1

R8, the new code shrinker from Google

83 0 1
0

Android View initializer and click listener using Annotation and Java Reflection

44 0 0
2

Làm thế nào Kotlin giúp bạn tránh rò rỉ bộ nhớ

55 0 0
0

Android AIDL

99 0 0
1

Kotlin: What and Why?

55 0 0
3

Tìm hiểu Migrations trong Room Database

116 1 0
2

How to develop apps for foldable phones?

50 0 0
0

Custom a Matcher in Espresso

12 0 0
0

Android Data Binding Library — Từ Observable Fields đến LiveData bằng 2 bước

93 1 0
2

Khám phá Android Q: Location Permissions

108 1 0
1

Sử dụng Navigation Drawer trong ứng dụng Android

60 0 0
0

Một ứng dụng minh họa các thực tiễn tốt nhất về phát triển Android Jetpack

85 0 0
0

Cách phát hiện Keyboard có đang được mở hay không

95 0 0
1

Firebase Tutorial Cho Android: Authentication

78 0 0
1

⚡ AndroidStudio của bạn luôn bị chậm ? 🚀Dưới đây là cách tăng tốc ngay lập tức.

212 0 0
2

Android: Caching với Okhttp3 hoạt động như thế nào?

154 2 0
3

Rx java 2.0

91 0 0
-4

Học được gì từ chuyện clone app Uber

586 0 2
2