Android

Android

Sort by: Newest posts

Singleton class trong Kotlin

64 0 0
3

Android Material Design - Part 1

145 1 1
9

Sử dụng thư viện Exoplayer để phát các video, audio trong Android

113 1 0
2

Kotlin: Constructors

88 0 2
-2

Xử lý emoticon trong android

61 0 1
4

Hiding the navigation soft keys Android Xamarin Forms

21 0 0
0

Appium Basic (P2) - Thao tác với Textbox, Check box, Radio button

48 0 0
2

Appium Basic (P1) - Run First Android Automation Test

56 0 0
1

Gesture Navigation trong Android 10 phần 1: Going edge to edge

67 0 0
1

Hello ViewBinding, goodbye findViewById

72 1 0
3

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking (Phần 2)

52 0 1
1

BLoC Pattern in Flutter - Phần 2

431 0 2
0

[React Native] Một vài Tips nhỏ để đạt hiệu quả tối đa Codding

163 1 0
4

Android - ViewBinding

94 1 0
0

Wide Color Photos đã có trên Android: Những điều bạn cần biết

94 0 0
0

Android’s new Declarative UI Pattern

87 0 0
0

Thêm Custom live templates trong Android Studio

63 0 0
1

Làm việc với Firebase Realtime Database trong Android

124 0 0
1

Bảo mật các API Keys bằng Android NDK (Native Development Kit)

126 1 0
2

Flutter Button Series: IconButton

101 0 0
0