Android

Android

Sort by: Newest posts

Tooltip Android Flexible Và Đơn Giản (Có ví dụ thực tế)

54 1 0
2

Có gì mới trong text trên Android Q

65 1 0
1

Deep dive về Custom View trong Android

61 2 2
3

Android : AutoCompleteTextView với Suggestions lấy từ trên mạng

62 2 1
1

Giới thiệu về WorkManager - Phần 1

147 2 0
3

Sử dụng Search Filter với RecyclerView trong Android

114 1 0
1

Android - Không còn quyền truy cập SMS & Call Log, giờ phải làm sao?

168 1 0
4

MotionLayout: Dynamic Toolbar

83 0 0
1

Thực hiện tính năng cập nhật bên trong ứng dụng

135 1 0
1

Safety And Security For Your Android

52 0 0
0

[Android] Xác minh SMS một chạm với SMS User Consent API

114 0 0
2

[React Native] How to implement Dark Mode

5 0 0
0

Animation trong android

92 0 0
2

Using Intents to communicate with device

53 1 0
0

Giới thiệu custom library giúp sử dụng Paging Android nhanh chóng và hỗ trợ update dữ liệu trên page

132 2 0
4

Tạo ứng dụng ghi âm đơn giản trong Android

42 0 0
0

Quay màn hình đơn giản với MediaCodec và MediaMuxer

36 0 0
2

Tích hợp reCAPTCHA của Google vào ứng dụng Android

41 1 0
2

[Android] Activity Recognition Transaction API

53 0 0
1

Chuẩn bị một ứng dụng cho Android Q

94 1 1
3