Android

Android

Sort by: Newest posts

Tổng hợp kiến thức Android trong tháng 11/2019

338 4 0
5

Tìm hiểu về Scoped Storage trong Android

116 1 0
2

Sẵn sàng với Koin 2.0 🎉

159 0 0
3

Tìm hiểu về Kotlin Delegates trong Android

88 0 0
5

Cách lên lịch tự bật chế độ tối "Dark mode" của Android 10

64 0 0
0

Tích hợp Kotlin vào ứng dụng iOS và Android

201 1 0
6

State Design Pattern

323 0 2
2

Tôi đã áp dụng Redux vào ứng dụng Android như thế nào?

251 0 0
5

Tìm hiểu về Subject trong RxJava

107 1 0
1

[Android] Image Color Change With ColorMatrix

77 0 0
0

Kotlin Coding Conventions sẽ khác với mặc định của IntelIJ IDEA như thế nào?

103 1 0
4

Communicate between 2 Fragments in a Activity

78 0 1
0

Tạo ứng dụng quét wifi đơn giản cho điện thoại Android

104 0 0
0

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

314 1 0
6

Android Data Binding + ListAdapter

70 1 0
0

Android Material Design - Part 2

74 2 0
11

Customview trong Android

45 0 0
0

Monitoring GPS and Location Permission checks using LiveData

35 0 0
0

Android Dev Summit 2019 có gì?

146 1 0
7

Vòng đời của một View trong Android

91 0 0
1