Android

Sort by: Newest posts

Thay Đổi Độ Phân Giải Và Kích Thước Video Bằng Thư Viện FFmpeg Trên Android

69 0 0
1

Bí kiếp thần công Coroutine

133 0 0
2

Sử dụng Font Awesome Icons trong Android

98 1 0
1

Lưu vị trí Scroll của Nested RecyclerViews

94 0 0
1

S.O.L.I.D Principle in Android

145 0 2
2

1. Cài đặt môi trường lập trình Android

48 0 0
0

Xây dựng giao diện Android với FlexBox

373 3 0
5

[Android] Thay thế ProgressDialog với Progress Button trong ứng dụng của bạn

220 0 0
2

Hướng dẫn chi tiết tạo thanh material searchview và tích hợp lấy gợi ý tìm kiếm (suggessquery) từ google

391 0 0
3

Storing Data Securely on Android

115 0 0
4

RxJava cơ bản

179 0 1
2

Start Activity hoặc Fragment một các dễ dàng với Kotlin Extensions

114 0 0
4

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

121 0 0
6

Thay đổi Locale và AndroidViewModel antipattern

63 0 0
2

Memory Leak là gì? Một số cách để tránh Memory Leak

706 2 2
4

Bảo mật dữ liệu trong Android -Mã hóa dữ liệu lớn

87 0 0
1

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

128 0 0
2

Navigation architecture component phần I

49 0 0
1

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần I

224 0 0
1

Mẹo nhỏ khi thực thi màn hình Splash sử dụng Android Navigation

60 1 0
0