Android

Android

Sort by: Newest posts

Memory Leaks trong android

400 1 0
2

Firebase - Android: Firebase Cloud Messaging

586 1 3
7

What’s new in Jetpack

119 0 0
0

7 Pro-tips for Room

159 0 0
2

Tự tạo Event Load more (phần 2) : handle load more, load failed and reach end

234 0 0
2

Cài đặt một vài CI thông dụng cho Android Project trên Github

345 1 0
3

Trở thành lập trình viên với ngôn ngữ Kotlin. Bài 2: Biến, Kiểu dữ liệu và Hàm (Variables & Data types & Function)

231 0 12
5

Theme vs Style trong Android

112 0 0
0

Flutter - Multiple language support

1.1K 0 0
1

Kéo và sắp xếp lại các item trong RecyclerView

140 0 1
4

Khi nào sử dụng Shared Preferences hoặc SQLite trong Android ?

339 0 2
1

Làm ứng dụng học toán đơn giản với React Native - Phần 2

297 1 0
4

Unity vs libGDX — 2020 rồi, chọn cái nào bây giờ?

403 0 0
3

[Android] Học cách tạo một ứng dụng tuyệt vời thông qua ví dụ

224 1 2
2

Tập tành học làm Android (P6) - Intent

208 1 4
6

LiveData với Coroutines và Flow trong Android

340 0 0
-3

Asynchronous Data Loading với Kotlin Flow

209 0 0
1

Hiểu về Clean Code trong Android

223 0 2
0

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

297 0 0
4

Cách để Retrofit làm việc đồng thời được với các API dạng JSON và XML ?

532 4 1
15