Android

Android

Sort by: Newest posts

Quay màn hình Android đơn giản với MediaRecorder và MediaProjection

66 0 0
2

Xác thực vân tay sử dụng BiometricPrompt

87 0 0
2

Sử dụng vector image format trong android: VectorDrawable

48 0 0
1

Xử lý Bitmap trong Android

99 0 0
0

Cách mở file PDF trong Android

52 0 0
0

Notifications on Android — The basics

50 0 0
0

Android Fragment: Một số vấn đề thường gặp phải

153 1 1
5

Tạo thư viện Android và publish tới Jitpack

41 1 0
2

Android Swipe Gesture

41 0 0
1

Căn bản về Live Data

86 0 1
2

Android - Firebase Dynamic Link

150 0 0
2

[Android] Xây dựng ứng dụng live-stream video từ camera

221 1 1
0

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 2: Build first coroutine with Kotlin

97 0 0
2

AsyncTask và những điều có thể bạn chưa biết

113 0 0
2

Create Intelligent Chatbots on Android With IBM Watson

39 0 0
2

Hướng dẫn lập trình Android TV (phần 8) - GuidedStepFragment

55 0 1
0

Fragment và Activity trong android

75 0 0
2

Làm quen với Koin và Apply vào MVVM architecture

94 0 0
0

Cách phân phối bản cập nhật Android đến người dùng.

82 1 0
4

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 1 )

132 0 0
1