Android

Android

Sort by: Newest posts

Android & Unit testing : Unit Testing là gì? (phần 1)

63 0 0
1

Configure your build in Android

181 2 0
1

[Android] Sử dụng library, module hiệu quả trong Android

89 0 0
0

Module hóa ứng dụng và mô hình MVVM

88 0 0
1

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

80 0 0
2

Uber Login Animation Mockup

42 0 0
-1

Collections in Kotlin

91 1 0
8

Bạn biết gì về Intent trong Android?

86 2 0
1

Sử dụng DiffUtil trong Android RecyclerView

53 0 0
0

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 3: Coroutine Context và Dispatcher

72 0 0
3

Builder pattern in Android

37 1 0
0

Android Detect Internet Connection Using Broadcast Receiver

28 0 0
0

How to decouple dependencies for better Android dependencies management ?

56 0 0
3

Create an Android App to Recognize Face Contours With Firebase ML

25 0 0
1

Support 64-bit architectures Android

115 0 0
3

Xử lý Checkbox state trong Recycler Views

40 1 0
0

Unit test với Mockito và PowerMock

128 2 0
1

Chỉnh sửa độ trong suốt và độ tương phản của hình ảnh thông qua ColorMatrix

67 0 0
3

Giải pháp cho loading large Bitmaps trong Android

79 0 0
2

Tìm hiểu về DiffUtil

50 0 0
0