Android

Có gì mới trong Android Q

48 0 0
0

Truyền dữ liệu giữa 2 fragment

91 1 0
-1

Service trong android

56 1 0
3

Retrofit là gì và cách sử dụng - Caching dữ liệu với Retrofit - Lưu dữ liệu offline

106 1 0
3

Sử dụng Glide v4 tải Image với loading progress update

61 0 0
4

Xử lý lỗi khi gọi api bằng retrofit và rxjava với RxErrorHandlingFactory

82 0 1
5

Phát triển ứng dụng Android bằng Clean Architecture pattern

58 0 0
1

Android - ViewPager2 Introduction

44 0 0
1

Xác thực số điện thoại bằng Firebase

151 0 0
6

Android Q beta, có gì mới!

74 0 0
2

Android process và độ ưu tiên ?

85 0 0
4

Xây dựng service chạy ngầm trong Android

193 0 4
2

Tìm hiểu Notification Channels và Badges

107 0 0
3

Cách lựa chọn nhiều item trong Android RecyclerView

136 0 0
1

Đơn giản hóa trải nghiệm người dùng cho việc rating Android app trên Play Store

84 0 0
4

Building a Music Player Part 2

68 0 0
2

Work Trong Background Với WorkManager - Kotlin

59 0 0
1

[Android] ViewModel + Firebase Database

73 1 0
0

Moshi Polymorphic Adapter & Sealed Classes

34 0 0
0

Clean Code là cái của nợ gì?

302 0 0
4