0

Cùng tìm hiểu về Kotlin (Phần 3) - Hướng dẫn tạo demo app đơn giản sử dụng Kotlin

Như đã hứa, hôm nay mình xin giới thiệu viết app Android đơn giản sử dụng Kotlin Các bạn hãy xem lại cách cài đặt các Kotlin cũng như việc code Kotlin như nào ở Phần 1Phần 2 nhé

1. Màn hình Login

Bước 1. Tạo project mới: Vào File -> chọn New project. Sau đó nhập các thông tin của app: tên app, version SDK... rồi chọn loại Empty Activity

Bước 2. Tạo UI màn hình login: activity_login.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:fitsSystemWindows="true">

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="56dp"
    android:paddingLeft="24dp"
    android:paddingRight="24dp">

    <ImageView android:src="@drawable/logo"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="100dp"
      android:layout_marginBottom="24dp"
      android:layout_gravity="center_horizontal" />

    <!-- Email Label -->
    <android.support.design.widget.TextInputLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:layout_marginBottom="8dp">
      <EditText android:id="@+id/input_email"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textEmailAddress"
        android:hint="Email" />
    </android.support.design.widget.TextInputLayout>

    <!-- Password Label -->
    <android.support.design.widget.TextInputLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:layout_marginBottom="8dp">
      <EditText android:id="@+id/input_password"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textPassword"
        android:hint="Password"/>
    </android.support.design.widget.TextInputLayout>

    <android.support.v7.widget.AppCompatButton
      android:background="@color/colorPrimary"
      android:id="@+id/btn_login"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="24dp"
      android:layout_marginBottom="24dp"
      android:padding="12dp"
      android:textColor="@color/colorWhite"
      android:text="Login"/>


  </LinearLayout>
</ScrollView>

Bước 3. Viết code để kiểm tra tài khoản login.

class LoginActivity : AppCompatActivity() {

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_login)
  btn_login.setOnClickListener {
    login()
  }
}

private fun login(){
  if(input_email.text.toString().equals(Util.ACCOUNT) && input_password.text.toString().equals(Util.PASS_WORD)) {
    val builder = android.app.AlertDialog.Builder(this)

    builder.setMessage("Login success")
        .setPositiveButton("Ok", { dialogInterface: DialogInterface, i: Int -> goHome() })
        .show()
  } else {
    val builder = android.app.AlertDialog.Builder(this)

    builder.setMessage("Login faild")
        .setNegativeButton("Ok", { dialogInterface: DialogInterface, i: Int -> dismissDialog(1)})
        .show()
  }
}

private fun goHome() {
  startActivity(Intent(this, MainActivity::class.java))
}
}

Bước 4. Ở đây tôi fix ở file Util cho tài khoản đăng nhập:

public class Util {
  public static final String ACCOUNT = "test@gmail.com";
  public static final String PASS_WORD = "123456";
}

2. Màn hình list

Bước 5. Tạo UI cho màn hình list các ngôn ngữ lập trình: activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.example.nguyenmanhquan.kotlindemo.MainActivity">

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/list"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

</LinearLayout>

Bước 6. Tạo adapter cho recyclerview

class ListAdapter (var c: Context, var lists: ArrayList<String>) : RecyclerView.Adapter<RecyclerView.ViewHolder>() {

  override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): RecyclerView.ViewHolder? {
    var view : View = LayoutInflater.from(parent.context).inflate(R.layout.item, parent, false)
    return ViewHolder(view)
  }

  override fun getItemCount(): Int {
    return lists.size
  }

  override fun onBindViewHolder(holder: RecyclerView.ViewHolder, position: Int) {
    (holder as ViewHolder).bindData(lists[position])
  }

  class ViewHolder(itemView: View) : RecyclerView.ViewHolder(itemView) {
    fun bindData(_list: String) {
      itemView.textView.text = _list
    }
  }
}

Bước 7. Ta viết code để hiển thị list các ngôn ngữ lập trình trên màn hình Main

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    list.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    list.hasFixedSize()
    list.adapter = ListAdapter(applicationContext, getLists())
    
  }

  fun getLists(): ArrayList<String> {
    var lists = ArrayList<String>()
    lists.add("JAVA")
    lists.add("KOTLIN")
    lists.add("PHP")
    lists.add("SWIFT")
    lists.add("JAVA Script")
    lists.add("MYSQL")
    return lists;
  }
}

Bước 4. Chỉnh sửa lại trong file AndroidManifest

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.nguyenmanhquan.kotlindemo">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".LoginActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity android:name=".MainActivity"></activity>
  </application>

</manifest>

3. Chạy thử ứng dụng

3.1. Màn hình đăng nhập

3.2. Màn hình list

Hy vọng với app demo này có thể giúp mọi người tiếp cận dễ dàng hơn với Kotlin

Source code

Source


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.