Android Layout

Android Layout

Sort by: Newest posts
Avatar

Sử dụng Flow trong android, tạm biệt LinearLayout

647 2 0
7
Avatar

Tìm hiểu về các loại Layout trong Android

5.1K 1 0
4
Avatar

TagsEditText for hashTags

352 0 0
0
Avatar

Croller - Thư viện nhỏ tạo circular seekbar

445 2 0
1
Avatar

Hướng dẫn tạo khoảng cách giữa các item cách đều nhau trong recycler view

3.2K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
-1
Avatar

ViewModels và LiveData: Patterns + AntiPatterns

1.9K 3 1
  • Avatar
-2
Avatar

Ví dụ greenDao 3

632 0 0
0
Avatar

Custom Toast Notification (Tạo toast giống giao diện của push notification)

2.2K 6 0
5
Avatar

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 2)

941 1 0
1
Avatar

Google Maps KML Importing Utility

314 1 0
0
Avatar

Phân biệt rõ ràng Default Resource & Alternative Resource trong Android

896 0 0
1
Avatar

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 1)

2.2K 2 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.