Android Layout

Android Layout

Sort by: Newest posts

Sử dụng Flow trong android, tạm biệt LinearLayout

488 2 0
6

Tìm hiểu về các loại Layout trong Android

3.8K 1 0
4

TagsEditText for hashTags

335 0 0
0

Croller - Thư viện nhỏ tạo circular seekbar

412 2 0
1

Hướng dẫn tạo khoảng cách giữa các item cách đều nhau trong recycler view

2.8K 1 2
-1

ViewModels và LiveData: Patterns + AntiPatterns

1.8K 3 1
-2

Ví dụ greenDao 3

612 0 0
0

Custom Toast Notification (Tạo toast giống giao diện của push notification)

2.1K 6 0
5

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 2)

891 1 0
1

Google Maps KML Importing Utility

285 1 0
0

Phân biệt rõ ràng Default Resource & Alternative Resource trong Android

794 0 0
1

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 1)

2.1K 2 0
0