Android Layout

Tìm hiểu về các loại Layout trong Android

162 1 0
3

Add custom font for TextView in Android

750 1 0
2

TagsEditText for hashTags

196 0 0
0

Croller - Thư viện nhỏ tạo circular seekbar

165 1 0
0

Hướng dẫn tạo khoảng cách giữa các item cách đều nhau trong recycler view

1.3K 0 2
-2

ViewModels và LiveData: Patterns + AntiPatterns

1.0K 2 1
2

Ví dụ greenDao 3

324 0 0
0

Custom Toast Notification (Tạo toast giống giao diện của push notification)

1.6K 6 0
5

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 2)

509 0 0
0

Google Maps KML Importing Utility

136 1 0
0

Phân biệt rõ ràng Default Resource & Alternative Resource trong Android

394 0 0
1

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 1)

1.3K 2 0
0