Android Layout

Android Layout

Sort by: Newest posts
Avatar

Sử dụng Flow trong android, tạm biệt LinearLayout

1.6K 2 0
7
Avatar

Tìm hiểu về các loại Layout trong Android

12.2K 3 0
8
Avatar

TagsEditText for hashTags

459 0 0
0
Avatar

Croller - Thư viện nhỏ tạo circular seekbar

633 2 0
1
Avatar

Hướng dẫn tạo khoảng cách giữa các item cách đều nhau trong recycler view

5.4K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
-1
Avatar

ViewModels và LiveData: Patterns + AntiPatterns

2.2K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
-3
Avatar

Ví dụ greenDao 3

713 0 0
0
Avatar

Custom Toast Notification (Tạo toast giống giao diện của push notification)

2.7K 7 0
5
Avatar

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 2)

1.2K 2 0
1
Avatar

Google Maps KML Importing Utility

430 1 0
0
Avatar

Phân biệt rõ ràng Default Resource & Alternative Resource trong Android

1.2K 0 0
2
Avatar

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 1)

2.5K 3 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.