Android Layout

Android Layout

Sort by: Newest posts

Sử dụng Flow trong android, tạm biệt LinearLayout

221 2 0
6

Tìm hiểu về các loại Layout trong Android

811 1 0
3

TagsEditText for hashTags

279 0 0
0

Croller - Thư viện nhỏ tạo circular seekbar

281 2 0
1

Hướng dẫn tạo khoảng cách giữa các item cách đều nhau trong recycler view

1.9K 0 2
-2

ViewModels và LiveData: Patterns + AntiPatterns

1.5K 3 1
1

Ví dụ greenDao 3

453 0 0
0

Custom Toast Notification (Tạo toast giống giao diện của push notification)

1.9K 6 0
5

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 2)

696 0 0
0

Google Maps KML Importing Utility

198 1 0
0

Phân biệt rõ ràng Default Resource & Alternative Resource trong Android

530 0 0
1

Giới thiệu camera 2 API trong Android (phần 1)

1.7K 2 0
0