+8

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

Khái niệm

Cần hiểu phương pháp Agile và quy trình Scrum bản chất của nó là gì? như thế nào? cách hoạt động ra sao? lúc đó ta mới có thể hiểu được nhân viên kiểm thử phần mềm mô hình Scrum có quyền và nghĩa vụ làm gì?

Agile là một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt để làm sao đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh và sớm. Mô hình với đặc trưng là tính lặp, dự án sẽ được thực hiện phân đoạn lặp đi lặp lại thành các đoạn nhỏ trong thời gian ngắn từ 1 đến 4 tuần. Agile có tính tiên tiến và tiến hóa hơn so với các mô hình khác các đoạn nhỏ của sản phẩm cuối cùng. Theo thời gian, phân đoạn này tiếp nối đoạn kia, các phần chạy này sẽ được tích lũy, lớn dần lên cho tới khi toàn bộ yêu cầu của khách hàng được thỏa mãn. Tính thích ứng của Agile cũng được đánh giá khá cao. Với thời gian phân đoạn chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn và việc lập kế hoạch cũng được điều chỉnh liên tục, nên các thay đổi trong quá trình phát triển đều có thể đáp ứng theo cách thích hợp. Các tự tổ chức và liên chức năng được hoạt động một cách linh hoạt. Công việc phân công công việc không dựa trên các mô tả cứng về chức danh hay làm việc dựa trên một sự phân cấp rõ ràng trong tổ chức. Nhóm tự tổ chức có nghĩa đủ các kĩ năng cần thiết để phát triển phần mềm, do có thể trao quyền để tự quyết định, tự quản lí và tổ chức công việc một cách cao nhất.

Scrum là một quy trình phát triển phần mềm theo phương pháp Agile. Vì thế, nó tuân thủ các nguyên tắc của Agile Manifesto.

Quyền, nghĩa vụ của 1 tester trong 1 nhóm Scrum?

Thảo luận mặt đối mặt

Thảo luận trực tiếp với nhóm là cách hiệu quả nhất để trao đổi các ý tưởng. Một nhân viên kiểm thử sẽ tham gia vào quá trình Planning/ Release của Sprint: Trước khi hoàn thành một kết hoạch sprint thì sẽ tổ chức những cuộc họp thiết kế. Nhân viên kiểm thử sẽ tham gia vào những cuộc họp này và sẽ hỏi những câu hỏi về những chủ đề đang được thảo luận. Nhân viên kiểm thử nên tưởng tượng một hình mẫu trong đầu về việc hệ thống thế nào, cách thức chạy ra sao dựa trên buổi thảo luận đó.

Khả năng tìm ra sự mơ hồ

Nhân viên kiểm thử nên làm việc một cách hợp tác và đầy năng suất với chủ sản phẩm và người khách hàng để hình thành nên những tiêu chí chấp thuận của sản phẩm. Một nhân viên kiểm thử mô hình Agile nên có khả năng hiểu mô tả các tính năng một cách nhuần nhuyễn. Trước khi phát triển một tính năng thì nhân viên kiểm thử và những thành viên khác trong nhóm cần có những cuộc thảo luận để tìm chính xác là khách hàng của mình muốn gì trong chức năng đó để giảm thiểu sự mơ hồ.

**Vai trò tuyệt đối **

Nhân viên kiểm thử nên có kỹ năng kết hợp. Nhân viên kiểm thử nên biết kỹ thuật ngoài ra nên có kỹ năng giao tiếp tốt để chuyển giao dự án cho khách hàng. Điều này chỉ ra rằng nhân viên kiểm thử nên có một phạm vi chức năng trong dự án rộng hơn so với nhân viên kiểm thử dự án trong các mô hình khác.

Kỹ thuật

Nhân viên kiểm thử mô hình Agile hiểu được sự liên quan của các kỹ năng. Họ luôn luôn được chuẩn bị để đóng góp vào những cuộc thảo luận kỹ thuật của nhóm. Sự đóng góp của họ có thể việc mở rộng xem lại code, phân tích và tìm hiểu yêu cầu. Nhân viên kiểm thử phần mềm Agile sẽ làm việc với người phát triển khi mà họ chạy unit testing và chia sẻ tầm nhìn kiểm thử thay vì tầm nhìn của một người lập trình viên.

Tự động

Kiểm thử Agile liên quan tự động tại thời điểm test unit và test tích hợp. Với tự động, nó có nhiều công cụ có sẵn để test mà không cần phải học ngôn ngữ nào trước đó.

Kiểm thử thăm dò

Kiểm thử thăm dò đôi khi là phương pháp rất mạnh mẽ và hữu ích trong tiến trình Agile . Một nhân viên kiểm thử thăm dò có thể sử dụng kỹ năng của anh ta để chạy kiểm thử tránh rủi ro và sự không chắc chắn trong sản phẩm. Nhân viên kiểm thử có thể lấy ý tưởng từ cuộc thảo luận thiết kế ban đầu và cuộc họp của nhóm để thăm dò nhiều hơn trong hệ thống. Một khi nhân viên kiểm thử có thể tìm thấy ngoài vùng mơ hồ, họ có thể làm việc làm có hệ thống và hiệu quả hơn trong sản phẩm. Họ nên chia sẻ hiểu biết và thông tin với những thành viên khác của nhóm.

Hoạt động kiểm thử đa dạng là gì trong quy trình scrum

Họp sprint : Những phần nào nên được lấy ra từ backlogs và ước lượng thời gian phát triển. Nó cần được đánh giá mức ưu tiên cho công việc cần làm. Scrum hằng ngày: Trong cuộc họp scrum hằng ngày nhân viên kiểm thử nên lấy thông tin về công việc hoàn thành trước đó và những nhiệm vụ cũng như kế hoạch nhiệm vụ tiếp theo gửi đến lập trình viên. Công việc hằng ngày: Nhân viên kiểm thử nên kiểm thử chấp nhận hệ thống kiểm thử và trong kiểm thử unit và kiểm thử tích hợp nên thực hiện tự động làm việc hằng ngày của công việc sprint hiện tại.

**Trong cuộc họp kết thúc mỗi sprint **

Nhân viên kiểm thử cần phải chỉ ra những gì đã làm tốt và những gì chưa tốt trong sprint hiện tại. Họ cần học được bài học mới và những kinh nghiệm tốt tự sprint hiện tại. Họ được khuyến khích để viết yêu cầu mới, cái mà sẽ giúp ích cho việc kiểm thử và cũng giúp ích cho việc giúp khách hàng. Họ sẽ thảo luận giống như là có bất kỳ yêu cầu chưa được thực hiện trong thời điểm hiện tại. Bất kỳ cản trở trong dự án sẽ đặt dưới sự cân nhắc xem xét của Scrum Master.

Kỹ năng của nhân viên kiểm thử là gì trong mô hình Agile?

Nhân viên kiểm thử nên có sự giao tiếp tốt với thành viên nhóm và sẵn sàng đưa ra phản hồi. Kiến thức về kiểm thử tự động là bắt buộc đối với các nhân viên phần mềm Agile.

Các hoạt động được tuân theo trong phát triển phần mềm là gì?

Kiểm thử Unit được thực hiện bởi nhân viên phát triển, Kiểm thử tích hợp được thực hiện bởi nhân viên kiểm thử và hầu hết là kiểm thử tự động trên sản phẩm.Cũng có cả Kiểm thử chấp nhận và kiểm thử hệ thống. Và cả kiểm thử alpha và beta Nguồn : https://www.amarinfotech.com/roles-responsibilities-agile-tester.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.