Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

344 1098 7 1.3M
Silver Content Creator
Avatar

Tìm hiểu dạng CTF Reverse Android: dịch ngược và patch file APK

9.1K 7 9
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Hướng dẫn tạo một HTTP Server bằng python

17.6K 6 0
6
Avatar

Shodan - Công cụ tìm kiếm cho kiểm thử bảo mật

5.9K 6 0
9
Avatar

Cloud Computing và các khái niệm liên quan

1.1K 1 0
6
Avatar

Bạn thích dùng Windows nhưng lại muốn có cảm giác gõ code trên Linux

3.1K 8 0
13
Avatar

Debug PHP bằng PhpStorm

4.1K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

HTTP/3 là gì?

3.9K 14 0
33
Avatar

Android Pentesting và các vấn đề liên quan

2.4K 2 0
10
Avatar

Tìm hiểu CodeQL

2.4K 5 11
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tấn công Path traversal và cách thức phòng thủ

7.9K 6 1
 • Avatar
11
Avatar

ASLR là gì và tại sao nó giúp hệ thống của chúng ta an toàn hơn?

2.5K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Cài đặt iOS app thông qua sideloading

5.1K 2 0
6
Avatar

Phân loại ứng dụng di động

3.6K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Các tác vụ cơ bản khi test iOS

710 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Web Cache Poisoning - "Reborn" by James Kettle

1.1K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

File Inclusion Vulnerability Exploit

5.3K 1 0
8
Avatar

Cẩn thận với mấy cái button để không thành nạn nhân của clickjacking

830 3 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Server-side request forgery (SSRF)

3.4K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Server-Side Template Injection

3.3K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

DRM là gì và cách DRM kiểm soát bản quyền số ?

10.5K 4 0
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.