Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

344 1098 7 1.3M
Silver Content Creator
Avatar

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

3.2K 3 0
7
Avatar

iOS Security Architecture

706 3 0
4
Avatar

Cài đặt công cụ kiểm thử iOS cơ bản cho Linux

876 3 0
6
Avatar

AWS: Cluster, partition, và spread placement groups

3.2K 2 0
11
Avatar

Các phương thức Scaling trong AWS

1.9K 1 0
8
Avatar

Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản trên Windows (How do I switch users in Windows)?

1.9K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

VPC Peering trong AWS và những điều cần lưu ý

3.0K 2 0
8
Avatar

[HTB Write-up] OpenAdmin

254 1 0
4
Avatar

Bạn đã bao giờ nghe về "lỗ hổng" postMessage ?

3.8K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
17
Avatar

Jailbreaking cơ bản cho thiết bị iOS

643 4 0
5
Avatar

[Write up] KGB messenger: phân tích và giải thích chi tiết

950 2 5
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

2FA có thực sự cần thiết?

907 3 0
2
Avatar

Một số biện pháp đảm bảo an toàn bảo mật website cho lập trình viên front-end

3.3K 9 0
11
Avatar

Hiểu hơn về penetration test

3.1K 5 0
7
Avatar

Bảo vệ bản thân trước các nguy cơ tấn công mạng

857 2 0
5
Avatar

[Hackthebox Writeup] Registry

380 1 0
4
Avatar

SSH Tunneling - Local Port Forwarding và Remote Port Forwarding (update Dynamic Port Forwarding)

26.4K 19 4
  • Avatar
  • Avatar
31
Avatar

Tìm XSS sử dụng Burp và PhamtomJS

1.0K 3 0
3
Avatar

@ivRodriguezCA iOS CTF Writeups

514 1 0
3
Avatar

Hard links và Symbolic links trên Linux

10.4K 5 1
  • Avatar
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.