Andoid

Andoid

Sort by: Newest posts

Giao tiếp an toàn với server từ ứng dụng Android với Certificate Pinning

141 0 0
0

Flutter: Stateful và Stateless Widget

198 0 0
0

[Write up] KGB messenger: phân tích và giải thích chi tiết

218 1 5
5

Tìm hiểu Canvas API trong Android

87 1 0
1

Kotlin Delegates trong Android: Tận dụng sức mạnh của delegated properties trong phát triển Android

85 0 0
0

Sử dụng Profiler - Memory Heap Dumps như thế nào?

222 3 0
4

Custom TextView: Thêm background bo tròn cho text

269 0 0
2

Thay thế ProgressDialog bằng ProgressButton trong ứng dụng của bạn

56 1 0
1

Android support in-app updates

211 0 1
3

Những rủi ro bảo mật hàng đầu của Android và cách giải quyết

192 0 0
2