Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

593 1732 49 2.4M
Silver Content Creator
Avatar

Latex cơ bản - Bài 6: Tạo slide với Latex

306 0 0
3
Avatar

Latex cơ bản - Bài 5: Trích dẫn trong Latex

1.0K 0 0
4
Avatar

Latex cơ bản - Bài 4: Hình ảnh và bảng biểu trong Latex

786 0 0
4
Avatar

Latex cơ bản - Bài 3: Công thức toán học với Latex

352 0 0
3
Avatar

Latex cơ bản - Bài 2: Gõ văn bản trên Latex

609 0 0
3
Avatar

Latex cơ bản - Bài 1: Làm quen với Latex và Overleaf

1.8K 1 0
4
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 4.2 - BALD Algorithm - Thực Hành

207 0 0
5
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 4.1 - BALD Algorithm - Lý Thuyết

217 0 0
4
Avatar

Khoá học WanDB: Chương 2 - Theo dõi thí nghiệm với WanDB

247 1 1
  • Avatar
8
Avatar

Khoá học WanDB: Chương 1 - Giới thiệu về MLOps và WanDB

633 1 1
  • Avatar
12
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 3.2 - Deep Bayesian Active Learning - Thực Hành

289 2 0
5
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 3.1 - Deep Bayesian Active Learning - Lý Thuyết

353 2 0
7
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 2.2 - Các thuật toán Uncertainty Cơ bản - Thực hành

251 2 0
5
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 2.1 - Các thuật toán Uncertainty Cơ bản - Lý Thuyết

434 3 0
5
Avatar

Khoá học Active Learning - Bài 1 - Tổng quan về Active Learning

1.4K 5 0
14
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 6 - Softmax Classification MNIST

1.2K 4 1
  • Avatar
7
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 5 - Binary Classification MNIST

1.1K 2 0
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 4 - Housing Data Processing

1.2K 3 1
  • Avatar
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

1.3K 2 1
  • Avatar
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

2.5K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.