Room

Room

Sort by: Newest posts

Data Access Objects - DAO trong Room

58 0 0
0

Tìm hiểu về Thư viện Room trong Android

81 0 0
2

Clean Architecture Kotlin Android

290 1 0
0

7 Pro-tips for Room

198 0 0
2

Room Database Migrations

97 0 0
3

Android: Database relations trong ROOM

507 0 0
1

Packing the Room: Tạo trước cơ sở dữ liệu với chỉ một method

132 1 0
2

Android Architecture Components : Room

117 0 0
0

Testing Room migration trên Android

132 0 0
1

Tích hợp Room và Coroutines, goodbye rxJava

489 1 1
9

Xây dụng Database với thư viện Room

508 0 0
2

Room vs Coroutines (Có thêm trải niệm vào việc tương tác cơ sở dữ liệu của bạn)

553 0 0
0

Room với Coroutine

615 0 0
0

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

1.2K 3 0
8

[Android] Kết hợp Room Database và Rxjava

1.6K 1 0
1

Android Room Persistence Library

654 0 0
2

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

639 0 0
4

Khám phá kotlin từ Android Architecture Components Phần II

641 0 0
3

Room database trong Android và một vài annotations hữu ích

976 0 2
0

[Android Boilerplate]Cùng tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng MVVM, Dagger2, RxJava, LiveData và Room (P2 : Setup Retrofit, Repository Pattern, ViewModel)

1.4K 2 0
2