+1

Flutter Animation: Creating medium’s clap animation in flutte Part II

Trong phần 1 mình đã giới thiệu với các bạn cơ bản về Animation trong Flutter. Tiếp theo trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục hoàn thành tìm hiểu về Animation để hoàn thành series về Animation.

Score Widget Size Animation

Sau khi hoàn thành các phần trước thì tại phần này mình có khá nhiều ý tưởng để có thể thay đổi size của Item khi click hoặc giữa chúng.

Bắt đầu, mình sẽ update Enum ScoreWidgetStatus thêm giá trị VISIBLE và thêm 1 controller để quản lý việc thay đổi size của item

scoreSizeAnimationController = new AnimationController(vsync: this, duration: new Duration(milliseconds: 150));
  scoreSizeAnimationController.addStatusListener((status) {
   if(status == AnimationStatus.completed) {
    scoreSizeAnimationController.reverse();
   }
  });
  scoreSizeAnimationController.addListener((){
   setState(() {});
  });

controller này tạp ra các giá trị từ 0 đến 1 trong khoảng thời gian 150ms và khi Animation hoàn thành thì nó sẽ đảo ngược gái trị từ 1 về 0. Làm như vậy thì item sẽ có hiệu ứng to nhỏ theo nhịp nhàng. Quay lại chỉnh sửa Func increment

void increment(Timer t) {
  scoreSizeAnimationController.forward(from: 0.0);
  setState(() {
   _counter++;
  });
 }

Giờ chúng ta cần chỉnh sửa khi người dùng Tap hoặc Hold Item làm sao cho khi Tap thì kích thước thay đổi còn Hold thì kích thước của Item không thay đổi theo thời gian.

void onTapDown(TapDownDetails tap) {
  // User pressed the button. This can be a tap or a hold.
  if (scoreOutETA != null) {
   scoreOutETA.cancel(); // We do not want the score to vanish!
  }
  if(_scoreWidgetStatus == ScoreWidgetStatus.BECOMING_INVISIBLE) {
   // We tapped down while the widget was flying up. Need to cancel that animation.
   scoreOutAnimationController.stop(canceled: true);
   _scoreWidgetStatus = ScoreWidgetStatus.VISIBLE;
  }
  else if (_scoreWidgetStatus == ScoreWidgetStatus.HIDDEN ) {
    _scoreWidgetStatus = ScoreWidgetStatus.BECOMING_VISIBLE;
    scoreInAnimationController.forward(from: 0.0);
  }
  increment(null); // Take care of tap
  holdTimer = new Timer.periodic(duration, increment); // Takes care of hold
 }

Cuối cùng ta sử dụng giá trị của Controller đó để điều kiển size của Item

 Widget getScoreButton(){
 ...
 var extraSize = 0.0;
 ...
 switch(_scoreWidgetStatus)
 ...
 case ScoreWidgetStatus.VISIBLE:
    scorePosition = scoreInAnimationController.value * 100;
    scoreOpacity = scoreInAnimationController.value;
    extraSize = scoreSizeAnimationController.value * 10;
    break;
    
 ...
 return new Positioned(
    child: new Opacity(opacity: scoreOpacity, child: new Container(
      height: 50.0 + extraSize,
      width: 50.0 + extraSize,
      ...
 }
 Widget getClapButton(){
 var extraSize = 0.0;
  if (_scoreWidgetStatus == ScoreWidgetStatus.VISIBLE || _scoreWidgetStatus == ScoreWidgetStatus.BECOMING_VISIBLE) {
   extraSize = scoreSizeAnimationController.value * 10;
  }
...
child: new Container(
     height: 60.0 + extraSize ,
     width: 60.0 + extraSize,
     ...
     
}

Bạn cần chỉnh sửa 2 Func getScoreButtongetClapButton lấy giá trị của Controller và thay đổi kích thước Widget tùy theo ý thích của bạn 😄 D D.

Sparkles animation

Bây giờ mình sẽ thêm 1 số "Image" để làm hiệu ứng lấp lánh khi thay đổi điểm số. Để làm như vậy mình cần chỉnh sửa và thêm 1 số Image vào Project và làm 1 số công việc sau.

 • Mình sẽ thêm 5 ảnh ở 5 góc khác nhau của Widget Score Button để tạo thành 1 hình tròn.
 • Tính toán các góc theo 1 hàm Ramdom để tạo ra các hiệu ứng khác nhau
 • Cần thay đổi vị trí và độ mờ của ảnh theo thời gian.

Để làm các công việc trên, mình chỉ cần dựa trên các công thức góc đơn giản của sincosine để tính toán ra các tọa độ X và Y của image.

var sparklesWidget =
    new Positioned(child: new Transform.rotate(
      angle: currentAngle - pi/2,
      child: new Opacity(opacity: sparklesOpacity,
        child : new Image.asset("images/sparkles.png", width: 14.0, height: 14.0, ))
     ),
     left:(sparkleRadius*cos(currentAngle)) + 20,
     top: (sparkleRadius* sin(currentAngle)) + 20 ,
   );

và giờ cần 1 vòng lặp để tạo ra 5 widgets khác nhau ở các góc khác nhau.

for(int i = 0;i < 5; ++i) {
   var currentAngle = (firstAngle + ((2*pi)/5)*(i));
   var sparklesWidget = ...
   stackChildren.add(sparklesWidget);
  }

Và giờ gần như mọi chuẩn bị đã xong, chúng ta chỉ việc thêm 1 chút code vào Func getScoreButton.

sparklesAnimationController = new AnimationController(vsync: this, duration: duration);
  sparklesAnimation = new CurvedAnimation(parent: sparklesAnimationController, curve: Curves.easeIn);
  sparklesAnimation.addListener((){
   setState(() { });
  });

 void increment(Timer t) {
  sparklesAnimationController.forward(from: 0.0);
   ...
  setState(() {
  ...
   _sparklesAngle = random.nextDouble() * (2*pi);
  });
   
Widget getScoreButton() {
  ...
  var firstAngle = _sparklesAngle;
  var sparkleRadius = (sparklesAnimationController.value * 50) ;
  var sparklesOpacity = (1 - sparklesAnimation.value);
  ...
} 

Trên đây là bài giới thiệu cơ bản về animation nhằm tạo ra 1 số hiệu ứng mượt mà Project. Các bạn có thể tham khảo toàn bộ Source code tại đây

Link bài viết gốc: https://proandroiddev.com/flutter-animation-creating-mediums-clap-animation-in-flutter-3168f047421e


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.