+2

Mã hóa dữ liệu SharedPreferences với Android KeyStore

1. Vấn đề

Nếu bạn là lập trình viên Android thì tôi dám đoán chắc là bạn đã từng ít nhất 1 lần sử dụng SharedPreferences để lưu những thôn tin tạm thời của ứng dụng ở dưới thiết bị. Dẫu biết rằng dữ liệu SharedPreferences khi lưu dưới local sẽ được lưu tỏng thu mực riêng tư và chỉ ưng dụng của bạn truy cập được, nhưng khi người dùng Root máy hoặc 1 hacker nào đó nghịch ngợm thì mọi dư liệu lưu trong SharedPreferences sẽ bị lộ với người dùng hoặc hacker. Vì vậy việc mã hóa dữ liệu trước khi lưu xuống SharedPreferences là rất quan trọng.

Nói về vấn đề mã hóa ở đây có thể bạn nghĩ ngay đến mã hóa với Base64 để biến 1 chuỗi String bình thường thành 1 chuỗi String rất chi là loằng ngoằng gây khó hiểu cho người đọc được, điều đó là tốt, không tồi nhưng mà nghe có vẻ đơn giản quá. Vậy chúng ta cần 1 cách mã hóa khác với 1 key mã hóa mà chỉ khi có key mã hóa đó thì mới có thể giải mã để được chuỗi ký tự ban đầu.

Nghĩ đến đây bạn có thể đưa ra 1 ý kiến là lưu key mã hóa đó trong code và sử dụng mỗi lần cần giải mã hay là mã hóa dữ liệu. Nhưng như vậy đặt ra 1 vấn đề là nếu lưu key mã hóa trong code thì khi Encode file apk thì hacker cũng có thể lấy được key mã hóa đó, nên bạn cần lưu key mã hóa đó ở đâu mà chỉ mình ứng dụng của bạn khi khỏi chạy mới có thể đoc được, vậy nên bạn hãy nói chào mừng với Android keystore

2. Android keystore

Android KeyStore cho phép một ứng dụng lưu trữ các khóa mật mã có thể được trích xuất từ toàn bộ quá trình ứng dụng hoặc toàn bộ thiết bị Android. Nhưng chờ đã, tôi không muốn yêu cầu người dùng nhập một khóa để lưu dữ liệu và mã hóa cứng trong ứng dụng. Android KeyStore cung cấp cho bạn có thể tạo các khóa mà không cần tương tác của người dùng.

Vì vậy, bây giờ chúng ta có một cách để tạo khóa và lưu trữ chúng một cách an toàn.

3. Generate keys

Việc tạo khóa khá đơn giản, sử dụng KeyPairGeneratorSpec để keys thông qua ALIAS, ngày bắt đầu và ngày kết thúc


Calendar start = Calendar.getInstance();
  Calendar end = Calendar.getInstance();
  end.add(Calendar.YEAR, 25);
  
KeyPairGeneratorSpec spec =
    new KeyPairGeneratorSpec.Builder(context)
        .setAlias(ALIAS)
        .setSubject(new X500Principal("CN=" + ALIAS))
        .setSerialNumber(BigInteger.valueOf(1337))
        .setStartDate(start.getTime())
        .setEndDate(end.getTime())
        .build();

Nhưng từ API 23 thì phương thức KeyPairGeneratorSpec đã bị deprecated và thay vào đó là sử dụng KeyGenParameterSpec tốt hơn.

KeyPairGeneratorSpec spec =
    new KeyGenParameterSpec.Builder(
         ALIAS,
         KeyProperties.PURPOSE_SIGN)
         .setAlgorithmParameterSpec(new ECGenParameterSpec("secp256r1"))
         .setDigests(KeyProperties.DIGEST_SHA256,
             KeyProperties.DIGEST_SHA384,
             KeyProperties.DIGEST_SHA512)
         // Only permit the private key to be used if the user authenticated
         // within the last five minutes.
         .setUserAuthenticationRequired(true)
         .setUserAuthenticationValidityDurationSeconds(5 * 60)
         .build();

sau khi đã có KeyPairGeneratorSpec rồi thì bạn cần tạo Key và lưu nó vào KeyStore của hệ thống

KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance(
     KeyProperties.KEY_ALGORITHM_EC, "AndroidKeyStore");
keyPairGenerator.initialize(spec);
KeyPair keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();

Như vậy là bạn đã tạo thành công 1 KeyPair, bạn có thể sử dụng ngay KeyPair ở đây để Get ra PrivateKey hay PublicKey hoặc bạn có thể sử dụng

 KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("AndroidKeyStore");
 keyStore.load(null);
 PrivateKey privateKey = (PrivateKey) keyStore.getKey("key1", null);
 PublicKey publicKey = keyStore.getCertificate("key1").getPublicKey();
 

để Get ra PrivateKey hay PublicKey ở mọi chỗ cần dùng trong hệ thống của bạn.

public void createKeys(Context context) {
  KeyPairGeneratorSpec spec;
  
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODE.M) {
      spec = new KeyPairGeneratorSpec.Builder(context).build();
  } else {
       spec = new KeyGenParameterSpec.Builder().build();
  }
  
  KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("RSA", "AndroidKeyStore");
  keyPairGenerator.initialize(spec);
  KeyPair keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();
}

Như vậy để tạo ra Key mã hóa tốt nhất thì bạn nên kiểm tra phiên bản Android đang chạy trên máy. Và việc tạo key mã hóa tới đây của chúng ta đã xong. Việc mã hóa dữ liệu sử dụng cặp Key PrivateKeyPublicKey này khá nhiều, dưới đây mình sẽ giới thiệu với bạn 2 giải thuật mã hóa phổ biến nhất để giúp bạn hình dung ra các sử dụng cặp Key mà chúng ta vừa tạo ra như thế nào.

4. Encrypt and Decrypt data

Encrypt dữ liệu trước khi lưu xuống SharedPreferences

public String encrypt(String encryptData) throws Exception {
    KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("AndroidKeyStore");
    keyStore.load(null);
    
    // Check exists key ALIAS
    if (!keyStore.containsAlias(ALIAS)) createKeys();
    
    KeyStore.PrivateKeyEntry privateKeyEntry =
      (KeyStore.PrivateKeyEntry) keyStore.getEntry(alias, null);
    PublicKey publicKey = privateKeyEntry.getCertificate().getPublicKey();
    
    Cipher inputCipher = Cipher.getInstance("RSA");
    inputCipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey);

    ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
    CipherOutputStream cipherOutputStream = new CipherOutputStream(outputStream, inputCipher);
    cipherOutputStream.write(secret.getBytes());
    cipherOutputStream.close();

    return Base64.encodeToString(outputStream.toByteArray(), Base64.DEFAULT);
  }

Decrypt dữ liệu được lấy từ SharedPreferences để sử dụng

public String decrypt(String encrypted) throws Exception {
    byte[] encryptedBytes = Base64.decode(encrypted, Base64.DEFAULT);
    KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(ANDROID_KEY_STORE);
    keyStore.load(null);
    
    // Check exists key ALIAS
    if (!keyStore.containsAlias(ALIAS)) createKeys();
    
    KeyStore.PrivateKeyEntry privateKeyEntry =
      (KeyStore.PrivateKeyEntry) keyStore.getEntry(alias, null);
    PrivateKey privateKey = privateKeyEntry.getPrivateKey();
    
    Cipher output = Cipher.getInstance("RSA");
    output.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey);
    CipherInputStream cipherInputStream = new CipherInputStream(
      new ByteArrayInputStream(encryptedBytes), output);
    ArrayList<Byte> values = new ArrayList<>();
    int nextByte;
    while ((nextByte = cipherInputStream.read()) != -1) {
      values.add((byte) nextByte);
    }

    byte[] bytes = new byte[values.size()];
    for (int i = 0; i < bytes.length; i++) {
      bytes[i] = values.get(i);
    }
    return new String(bytes);
  }

Như vậy dữ liệu của bạn khi được lưu xuống SharedPreferences sẽ được mã hóa thành những chuỗi ký tự rất loằng ngoằng và rất khó giải mã nếu không có KeyStore.PrivateKeyEntry được lưu trong KeyStore, vậy là dữ liệu của bạn cũng đã được an toàn với 1 cơ số Hacker hạng xoàng rồi nhé 😄.

5. Kết luận

Bài viết này mình đã giới thiệu với các 1 có chế để mã hóa và giải mã dữ liệu dựa vào Key được lưu trữ trong KeyStore của hệ thống.

Qua bài viết mình cũng hi vọng các bạn hiểu thêm về tầm quan trọng của dữ liệu người dùng và cách mã hóa chúng trước khi lưu xuống SharedPreferences của hệ thống.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.