Contact in Android Part II

phần đầu mình đã giới thiệu với các bạn tổng quan về cấu trúc dữ liệu và cách thực hiện thêm 1 Contact mới vào danhb bạ.

Phần tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác UpdateDelete 1 con Contact trong danh bạ.

3. Update Contact

Ở phần trước khi các bạn thêm 1 Contact mới vào bảng ContactsContract.RawContacts.CONTENT_URI thì câu lệnh sẽ trả về cho bạn 1 RawContactId, các bạn sử dụng dữ liệu RawContactId này để thêm các dữ liệu khác của Contact vào bảng ContactsContract.Data.CONTENT_URI. Vậy nên khi cần cập nhật 1 dữ liệu nào đó của Contact thì các bạn chỉ cần cập nhật lại dữ liệu trong bảng ContactsContract.Data.CONTENT_URI là thông tin của Contact đó sẽ thay đổi theo.

VD bây giờ mình muốn thay đổi số điện thoại của Contact có tên là "Nguyen Huy Quyet" thì các thao tác thực hiện sẽ như sau.

3.1 Get RawContactId

Lấy về ID của Contact cần cập nhật dữ liệu.

String selection = ContactsContract.CommonDataKinds.StructuredName.DISPLAY_NAME + " = 'Nguyen Huy Quyet'";

Cursor cursor = context.getContentResolver().query(ContactsContract.Data.CONTENT_URI,
        new String[]{ContactsContract.Data.RAW_CONTACT_ID},
        selection, null, null, null);

// Kiểm tra cursor != null và cursor.getCount() == 0 hay không

cursor.moveToFirst();
long rawContactId = cursor.getLong(0);

// Đóng kết nối khi đã thực hiện xong truy vấn
cursor.close();

Ở đây các bạn lưu ý là cursor có thể trả về nhiều bản ghi, nhưng mà mình viết Sample nên mình chỉ lấy bản ghi đầu tiên thôi. Và do trong câu lệnh truy vấn mình chỉ lấy về 1 cột dữ liệu là ContactsContract.Data.RAW_CONTACT_ID nên mình chỉ cần sử dụng câu lệnh

long rawContactId = cursor.getLong(0);

để lấy về dữ liệu cần thiết.

3.2 Update Phone Number

String where = ContactsContract.Data.MIMETYPE + " = ? AND "
          + ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE + " = ? AND "
          + ContactsContract.Data.RAW_CONTACT_ID + " = ? ";
          
String[] params = new String[]{ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_ITEM_TYPE,
                String.valueOf(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE_MOBILE),
                String.valueOf(rawContactContactId)};
          

ContentProviderOperation.Builder builder = 
      ContentProviderOperation.newUpdate(ContactsContract.Data.CONTENT_URI)
                  .withSelection(where, params)
                  .withValue(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER, "123456");
                                  
 ArrayList<ContentProviderOperation> ops = new ArrayList<>();
 ops.add(builder.build());
 
 try {
  getContentResolver().applyBatch(AUTHORITY, ops);
} catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
}

Như các bạn thấy là 2 biến whereparams ở đây mình thêm các ràng buộc về dữ liệu để để câu lệnh ContentProviderOperation.newUpdate thực hiện trỏ đến đúng hàng chứa dữ liệu mình cần thực hiện Update. Và cuối cùng là thực hiện thêm dữ liệu cần chỉnh sửa vào trường cần Update.

  .withValue(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER, "123456");

Ở trên là mình thực hiện chỉnh sửa trường số điện thoại với kiểu là ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE_MOBILE đây là 1 kiểu mặc định cuâ hệ thống. Trong trường hợp Contact này có nhiều số điện thoại với cùng kiểu là ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE_MOBILE thì các bạn cần thêm 1 rằng buộc nữa là các bạn muốn chỉnh sửa số điện thoại nào.

String where = ContactsContract.Data.MIMETYPE + " = ? AND "
          + ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE + " = ? AND "
          + ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER + " = ? AND "
          + ContactsContract.Data.RAW_CONTACT_ID + " = ? ";
          
String[] params = new String[]{ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_ITEM_TYPE,
                String.valueOf(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE_MOBILE),
                "123456789",
                String.valueOf(rawContactContactId)};
          

ContentProviderOperation.Builder builder =
      ContentProviderOperation.newUpdate(ContactsContract.Data.CONTENT_URI)
                  .withSelection(where, params)
                  .withValue(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER, "123456");

Nếu bạn không thêm ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER + " = ? AND " với dữ liệu đầu vào là 123456789 thì câu lệnh trước sẽ thực hiện cập nhật tất cả các số điện thoại có cùng kiểu là ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE_MOBILE thành 123456.

Danh bạ trong Android cho phép bạn lưu các trường theo kiểu ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE_CUSTOM với 1 nhãn do bạn tự định nghĩa mà không sử dụng các nhãn mặc định của hệ thống. Thì khi thực hiện cập nhật các trường này bạn cũng cần thêm rằng buộc về kiểu và nhãn cho câu truy vấn.

String where = ContactsContract.Data.MIMETYPE + " = ? AND "
          + ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE + " = ? AND "
          + ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.LABEL + " = ? AND "
          + ContactsContract.Data.RAW_CONTACT_ID + " = ? ";
          
String[] params = new String[]{ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_ITEM_TYPE,
                String.valueOf(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE_CUSTOM),
                label,
                String.valueOf(rawContactContactId)};

Cũng tương tự khi có nhiều kiểu ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.TYPE_CUSTOMlabel giống nhau thì các bạn cần thêm rằng buộc là mình muốn thay đổi số điện thoại nào và câu truy vấn.

Update các kiểu dữ liệu như Email, Name vvv khác cũng tương tự như là Update PhoneNumber ở trên.

4. Delete Contact

Việc thực hiện xóa Contact đơn giản hơn rất nhiều so với việc Update. Việc đầu tiên là bạn cũng cần thực hiện lấy về RawContactId của Contact cần xóa, công việc này mình đã hướng dẫn các bạn ở mục 3.1 rồi nên ở đây mình sẽ không nhắc lại nữa.

ArrayList<ContentProviderOperation> ops = new ArrayList<>();
Uri uri = ContentUris.withAppendedId(ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI, contactId).buildUpon()
    .appendQueryParameter(ContactsContract.CALLER_IS_SYNCADAPTER, "true")
    .build();
ops.add(ContentProviderOperation.newDelete(uri).build());

try {
  context.getContentResolver().applyBatch(ContactsContract.AUTHORITY, ops);
} catch (RemoteException | OperationApplicationException e) {
  e.printStackTrace();
}

Khi bạn thực hiện lệnh xóa ở bảng với UriContactsContract.Contacts.CONTENT_URI thông qua câu lệnh ContentProviderOperation.newDelete(uri) thì Android sẽ tự động xóa hết các dữ liệu của Contact được liên kết ở các bảng khác nhau.

Qua 2 phần về Contact in Android mình cũng đã giới thiệu với các bạn về cầu trúc lưu dữ liệu và các thao tác cơ bản trên danh bạ trong Android. Hi vọng 2 bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong các Project hiện tại và sau này khi làm việc với Danh bạ trong Android.