Nguyen Huu Nam

@huunam118

Thread and Lock trong Java

147 0 0
1

Cơ bản về quản lý bộ nhớ trong Java

178 1 0
5

Thước đo performance của ứng dụng android

286 1 0
0

Một vài kinh nghiệm khi dùng Realm trong android - Part 2

161 1 0
2

Một vài kinh nghiệm khi dùng Realm trong android

735 4 0
4

Cách tối ưu của Glide và Fresco khi load image

456 2 0
6

Coding nhàm chán, trừ khi...

313 1 0
7

It’s Okay to “Forget” What You Read !

99 3 0
6

Hai hướng tiếp cận để học lập trình: Top-Down và Bottom-Up

Boolean as function parameter, how bad it is?

186 0 0
1

Code Smells - Part 1 - Long Method

400 0 0
2

compileSdkVersion, minSdkVersion, và targetSdkVersion trong Android

833 1 0
2

Task and back stack trong android

729 1 0
3

Looper, Handler and HandlerThread in android

1758 4 0
7

Sử dụng ThreadPoolExecutor trong android

1138 3 0
1

How References work in Java and Android

543 4 0
3

Chia sẻ data bảo mật và hiệu quả với Content Provider trong android

257 2 0
4