+7

Understand synchronized and improve lock performance in Java

Đây không phải là chủ đề mới, nhưng hy vọng với nhiều nguồn tư liệu đã được chọn lọc (Java docs, stackoverflow, blog...), cộng với cách trình bày trong bài viết sẽ giúp cho các bạn dễ nắm hơn về synchronized và cách để tăng performance trong khi sử dụng synchronized giữa các thread trong Java.

Related definition and explanation

Java cung cấp nhiều cơ chế để giao tiếp giữa các Thread. Phương pháp cơ bản nhất của các phương thức này là synchronization, được thực hiện bằng cách sử dụng các monitor. Mỗi đối tượng trong Java được liên kết với một monitor, mà một thread có thể lock hoặc unlock nó. Chỉ có một thread tại một thời điểm có thể giữ một khóa trên monitor của đối tượng. Bất kỳ thread nào khác cố lock monitor đó sẽ bị chặn cho đến khi chúng có thể lấy được khóa trên monitor đó. Một thread có thể lock cùng một monitor cụ thể nhiều lần; mỗi lần unlock sẽ đảo ngược tác dụng của một hoạt động lock trước đó.

Synchronized statement (or synchronized block)

Synchronized statement hay synchronized block tính toán một tham chiếu (reference) đến một đối tượng, sau đó nó cố gắng thực hiện một hành động lock trên monitor của đối tượng đó và không tiến hành thực thi thêm gì cho đến khi hành động lock đã hoàn tất thành công. Sau khi hành động lock đã được thực hiện, phần body (gồm những câu lệnh nằm bên trong phần synchronized) của synchronized statement được thực hiện. Nếu việc phần body được hoàn thành một cách bình thường hoặc đột ngột, một hành động unlock sẽ tự động được thực hiện trên cùng một monitor đó.

class BumpTest {
  int count;
  void bump() {
    synchronized (this) {
      // synchronized (this) { // you can also call this multiple times }
      count++; 
    }
  }
  static int classCount;
  static void classBump() {
    try {
      synchronized (Class.forName("BumpTest")) {
        // synchronized statement's body
        classCount++;
      }
    } catch (ClassNotFoundException ignore) {}
  }
}

Một vài lưu ý:

Lock được acquire bởi synchronized statements giống với Lock được acquired ngầm định bởi synchronized methods.

// This implicitly aquire by synchronized methods has same with previous synchronized statement sample
class Test {
  int count;
  synchronized void bump() {
    count++;
  }
  static int classCount;
  static synchronized void classBump() {
    classCount++;
  }
}

Aquire Lock liên kết với một đối tượng không ngăn cản các thread khác truy cập vào các field hoặc gọi các method không được synchronize trên đối tượng. Các thread khác cũng có thể sử dụng các synchronized method hoặc synchronized statement theo cách thông thường để đạt được mutual exclusion (loại trừ lẫn nhau).

Synchronized method

Một synchronized method sẽ tự động thực hiện một hành động lock khi method được gọi; phần body của nó sẽ không được thực hiện cho đến khi hành động lock đã hoàn tất thành công. Nếu method là một instance method(một non-static method bình thường), nó sẽ lock trên monitor liên kết với instance mà nó được gọi ra (tức monitor liên kết với this). Nếu methodstatic, nó sẽ lock trên monitor liên kết với cả đối tượng Class đại diện cho lớp mà phương thức được định nghĩa. Nếu việc phần body được hoàn thành một cách bình thường hoặc đột ngột, một hành động unlock sẽ tự động được thực hiện trên cùng monitor đó.

More examples and explanation

final Object a = new Object();
final Object b = new Object();
synchronized(a){
  doStuff();
}
synchronized(b){
  doSomeStuff();
}
synchronized(a){
  doOtherStuff();
}

Trong ví dụ này, một thread thực thi doStuff sẽ ngăn các thread khác thực thi doOtherStuff vì nó đang lock trên monitor của đối tượng a. Tuy nhiên, một thread khác sẽ được phép thực thi doSomeStuff một cách bình thường.

public synchronized void methodA() { // Synchronized instance method
 doStuff();
}
public void methodB() {
  synchronized(this) { // Synchronized statement
    doStuff();
  }
}
public void methodC() {
 doOtherStuff(); // without synchronized
}

Trong ví dụ này, synchronized instance method methodA()synchronized statement methodB() hoạt động hoàn toàn giống nhau, do monitor liên kết với this được dùng để lock. Tuy nhiên nếu có một methodC() không có synchronized, một thread khác hoàn toàn có thể truy cập cùng lúc và thực thi doOtherStuff().

class ClassName {
 public void static synchronized staticMethodA() {
  doStaticStuff();
 }
 public static void staticMethodB() {
  synchronized(ClassName.class) {
   doStaticStuff();
  }
 }
 public void nonStaticMethodC() {
  synchronized(this.getClass()) {
   doStuff();
  }
 }
 public static void unSafeStaticMethodD() {
  doStaticStuff();
 }
 public synchronized void unSafeNonStaticMethodF() {
   doStuff();
 }
}

Đặc biệt trong ví dụ này, cần lưu ý:

 1. Nếu bạn có một static method được synchronized, nó đồng nghĩa với việc bạn thực hiện synchronized statement (block) với ClassName.class (hay getClass()) làm tham số (argument)
 2. Vì vậy, staticMethodA()staticMethodB hoạt động giống nhau, thread đang thực thi chúng sẽ ngăn chặn các thread khác truy cập nonStaticMethodC vì nó được synchronize trên cùng đối tượng.
 3. Tuy nhiên, lưu ý rằng, một thread vẫn có thể truy cập và thực thi unSafeStaticMethodD and unSafeNonStaticMethodF

Synchronized on Class object không có nghĩa là đồng bộ tất cả các truy cập đến các method của lớp đó, nó chỉ đơn giản có nghĩa là dùng monitor liên kết với đối tượng Class để đồng bộ.

Improve lock performance

Một điều khá quan trọng là hiểu được sự khác nhau giữa contendeduncontended lock (khóa tranh chấp và khóa không tranh chấp). Lock tranh chấp xuất hiện khi một thread cố truy cập vào vùng synchronized statement/method đang được thực thi bởi thread khác. Khi đó thread đến sau phải buộc chờ đợi đến khi thread trước đó thực thi xong và giải phóng monitor của đối tượng. Khi chỉ có duy nhất một thread tại một thời điểm thực thi synchronized code thì lock ở trạng thái uncontended.

Một vấn đề thực tế, việc đồng bộ hóa trong JVM được tối ưu hóa cho các trường hợp uncontended, và đa số các ứng dụng, uncontended lock không tốn nhiều chi phí khi thực hiện, và điều này hoàn toàn ngược lại với contended lock. Vì vậy, chúng ta sẽ cố gắng giảm khả năng tranh chấp và độ dài của tranh chấp trong lúc contended lock xuất hiện.

Protect data not the code

Thông thường một developer dùng cách đơn giản nhất, nhanh nhất để đạt được thread-safety đó là tiến hành lock các truy cập trên cả method (dùng synchronized method)

class GameServer {
 public final Map<<String, List<Player>> tables = new HashMap<String, List<Player>>();

 public synchronized void join(Player player, Table table) {
  if (player.getAccountBalance() > table.getLimit()) {
   List<Player> tablePlayers = tables.get(table.getId());
   if (tablePlayers.size() < 9) {
    tablePlayers.add(player);
   }
  }
 }
 public synchronized void leave(Player player, Table table) {/*do something*/}
 public synchronized void createTable() {/*do something*/}
 public synchronized void destroyTable(Table table) {/*do something*/}
}

Ý tưởng là một player join() vào bàn, phải đảm bảo rằng số dư tài khoản của player phải lớn hơn giới hạn đặt cược của bàn và số lượng player đã tham gia trên bàn nhỏ hơn 9.

Tuy nhiên, với cách synchronize như trên, hệ thống sẽ phải liên tục kích hoạt sự kiện tranh chấp (contention) bởi các thread đang chờ cùng một lock. Ngoài ra, phần synchronized body chứa các thao tác kiểm tra account balancetable limit, là các thao tác có thể liên quan đến các hoạt động tăng khả năng tranh chấp và độ dài của tranh chấp.

Bước đầu tiên, hướng đến giải pháp sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ Protect data not the code, bằng cách di chuyển từ khóa synchronized từ điểm khai báo method vào bên trong body của nó.

 class GameServer {
 public final Map<String, List<Player>> tables = new HashMap<String, List<Player>>();

 public void join(Player player, Table table) {
  synchronized (tables) {
   if (player.getAccountBalance() > table.getLimit()) {
    List<Player> tablePlayers = tables.get(table.getId());
    if (tablePlayers.size() < 9) {
     tablePlayers.add(player);
    }
   }
  }
 }
 public synchronized void leave(Player player, Table table) {/*do something*/}
 public synchronized void createTable() {/*do something*/}
 public synchronized void destroyTable(Table table) {/*do something*/}
}

Với thay đổi nhỏ này, ảnh hưởng đến hành vi của cả lớp.

 • Bất cứ khi nào player join() vào bàn, synchronized method trước đó lock trên đối tượng GameServer (this) và vì thế, hiển nhiên tranh chấp có thể xảy ra khi có một người chơi cố gắng leave() rời khỏi bàn chơi.
 • Việc thay synchronized method bởi synchronized statement sử dụng monitor đối tượng tables rõ ràng làm trì hoãn và giảm khả năng tranh chấp trên lớp GameServer.

Reduce the lock scope

Bước tiếp theo, giải pháp sẽ là chỉ lock những gì cần thiết

public class GameServer {
 public final Map<String, List<Player>> tables = new HashMap<String, List<Player>>();

 public void join(Player player, Table table) {
  if (player.getAccountBalance() > table.getLimit()) {
   synchronized (tables) {
    List<Player> tablePlayers = tables.get(table.getId());
    if (tablePlayers.size() < 9) {
     tablePlayers.add(player);
    }
   }
  }
 }
 ...

Rõ ràng, hoạt động kiểm tra số dư tài khoản (có thể tốn nhiều thời gian) nằm ngoài phạm vi lock sẽ làm tăng performance đáng kể khi contended lock xuất hiện.

Split your lock

Tại thời điểm này, bạn có thể nhận thấy rõ ràng rằng, toàn bộ cấu trúc dữ liệu được bảo vệ bởi cùng một lock (dựa trên tables' monitor). Xem xét việc chúng ta có thể giữ hàng ngàn poker table trong cấu trúc này, và điều đó vẫn đặt ra nguy cơ cao các sự kiện tranh chấp. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ mỗi table riêng biệt khỏi việc vượt quá số lượng (capacity).

public class GameServer {
 public final Map<String, List<Player>> tables = new HashMap<String, List<Player>>();

 public void join(Player player, Table table) {
  if (player.getAccountBalance() > table.getLimit()) {
   List<Player> tablePlayers = null;
   synchronized (tables) {
     tablePlayers = tables.get(table.getId());
   }
   
   synchronized (tablePlayers) {
    if (tablePlayers.size() < 9) {
     tablePlayers.add(player);
    }
   }
  }
 }
 ...
}

Hiện tại, chúng ta đồng bộ riêng biệt quyền truy cập vào các table, để nhanh chóng có được các tablePlayers được yêu cầu, và sau đó khóa riêng biệt các tablePlayers làm việc với nó. Bằng cách này, ta đã làm giảm đáng kể khả năng khóa trở thành contended lock, bởi vì các khóa đã trở nên chi tiết hơn.

Use concurrent data structures

Thêm một giải pháp khác là sử dụng các cấu trúc sẵn có hỗ trợ synchronized. Ví dụ: ConcurrentHashMap, BlockingQueue, ConcurrentNavigableMap...

public class GameServer {
 public final Map<String, List<Player>> tables = new ConcurrentHashMap<String, List<Player>>();

 public void join(Player player, Table table) {
  if (player.getAccountBalance() > table.getLimit()) {
   List<Player> tablePlayers = tables.get(table.getId());
   
   synchronized (tablePlayers) {
    if (tablePlayers.size() < 9) {
     tablePlayers.add(player);
    }
   }
  }
 }

 public void leave(Player player, Table table) {/*do something*/}

 public void createTable() {
  Table table = new Table();
  tables.put(table.getId(), table);
 }

 public void destroyTable(Table table) {
  tables.remove(table.getId());
 }
}

Việc đồng bộ hóa giữa các method join()leave() đã được đơn giản, vì chúng không cần khóa các table vì bản thân việc tạo và hủy table đã được thực hiện một cách đồng bộ bằng các method createTabledestroyTable trên cấu trúc ConcurrentHashMap. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải bảo vệ tính toàn vẹn của từng tablePlayers.

Other tips and tricks

 1. Hạn chế mức độ truy cập (visibility ) bằng cách thay đổi access modifier của các biến, đối tượng dùng để sử dụng monitor, tránh việc thay đổi, tranh chấp lock trên đối tượng này . Trong ví dụ trên, đổi tượng tables nếu có thể hãy để nó là private thay vì public

 2. Java concurrent package còn rất nhiều thứ để giải quyết các vấn đề của synchronization giữa các thread, tùy vào các chiến lược đồng bộ khác nhau, hãy tìm đến với các keyword: Atomic, volatile, Lock...

HAPPY CODING !

Reference links:

https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-17.html#jls-17.1

https://stackoverflow.com/a/6368211/3682565

https://plumbr.io/blog/locked-threads/improving-lock-performance-in-java


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.