+6

Tạo Service để lấy location trong android

Chủ đề tưởng chừng quen nhưng để viết một service get location sao cho phù hợp với hầu hết version android hiện tại và yêu cầu của từng dự án thì cần thời gian và nhiều điều cần lưu ý. Trong bài viết này, mình chỉ chia sẻ những điểm cần lưu ý và 1 vài hướng sử dụng cơ bản cho một ứng dụng cần update location cả lúc chạy foregroundbackground. Phần tối ưu, coi như bài tập thêm.

Context

Như mọi người đã biết, từ android O (API 26), background app bị giới hạn việc có thể nhận location của người dùng. Ứng dụng có thể nhận location update chỉ 1 vài lần trong mỗi giờ.

Việc limit này apply cho tất cả các ứng dụng chạy trên android O hoặc cao hơn, bất kể việc bạn có set targetSDK version bao nhiêu đi nữa.

Hành vi truy xuất vị trí này đặc biệt quan trọng cần ghi nhớ nếu ứng dụng của bạn có cảnh báo thời gian thực (real-time alerts, như chỉ đường...) hoặc phát hiện chuyển động (motion detection, như tính khoảng cách đi bộ...) trong khi chạy trong background.

Ứng dụng android phân biệt rõ ràng giữa foregroundbackground. Sẵn đây, mình xin điểm lại 1 chút về điều kiện để là một ứng dụng foreground:

 • Ứng dụng có 1 activity đang visible, bất kể activity đang started hoặc paused.
 • Ứng dụng có 1 foreground service
 • Mội ứng dụng foreground khác connect đến 1 ứng dụng, bất kể là bind đến 1 trong những service của nó hoặc sử dụng một trong các content provider của nó. Ví dụ, một ứng dụng forground bind bất cứ một component nào của một ứng dụng khác, thì lúc đó ứng dụng khác đó sẽ được coi là foreground:
  • Input method editor
  • Wallpaper service
  • Notification listener
  • Voice or text service

Phần còn lại sẽ được hệ thống xem là ứng dụng background.

Với những ứng dụng foreground thì việc update location hoàn toàn giống như trên android 7.1.1 (API 25) trở xuống.

Để optimize việc get location thường xuyên, liên tục, thì ứng dụng của bạn cần thực hiện 1 trong các hành động sau:

 • Ứng dụng bạn chạy foreground
 • Tạo một foreground service, và đi kèm là 1 ongoing notification để thông báo cho user.
 • Sử dụng Geofencing API, optimize cho việc sử dụng pin
 • Sử dụng passive location listener (lắng nghe vị trí thụ động), nghĩa là có thể nhận được location nhanh hơn nếu có các ứng dụng foreground đang yêu cầu cập nhật location với tốc độ nhanh hơn (so với ứng dụng của mình).

Idea

 1. Tạo 1 bound service, khi ứng dụng đang ở foreground, việc update location được cho phép.
 2. Khi activity cuối cùng không còn visible với người dùng (foreground sang background), bound service sẽ tự đổi thành một foreground service (kèm với 1 ongoing notification) và tiếp tục update location.
 3. Khi activity trở lại foreground, foreground serviceongoing notification bị remove, trở lại thành bound service như trước.

Start

Permissions cần thiết

  <!-- Required for all versions if need precise location --> 
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  <!-- Required for background location services on Q+ (10) -->
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION" />
  <!-- Required for foreground services on P+ (9), this is normal permission -->
  <uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />

Trong 3 permission trên, 2 permission trên là dangerous permission, bạn cần request runtime từ android M+, cái FOREGROUND_SERVICEnormal permission nên không cần request lúc runtime, nhưng nó cần nếu bạn muốn ứng dụng chạy tốt trên android P+ .

Ngoài ra, khai báo location foreground service cần foregroundServiceType="location" nếu bạn support android Q+.

<!-- Foreground services in Q+ require foregroundServiceType -->
<service
      android:name=".location.MyLocationService"
      android:foregroundServiceType="location" />

P/S: Mình sẽ bỏ qua phần request runtime permission nhé.

Implement Service

class MyLocationService : Service() {
  private val serviceBinder = LocalBinder()
  /**
   * Class dùng cho client Binder. Vì service của mình chạy cùng process với app
   * nên mình chưa sử dụng IPC ở đây.
   */
  inner class LocalBinder : Binder() {
    internal val service: MyLocationService by lazy {
      this@MyLocationService
    }
  }
  
  override fun onBind(intent: Intent): IBinder {
    // Call khi một client đang ở foreground và binds vào service.
    // Service bây giờ không cần là một foreground service nữa.
    stopForeground(true)
    return serviceBinder
  }

  override fun onRebind(intent: Intent) {
    // Call khi một client trở lại foreground và binds vào service.
    // Service bây giờ không cần là một foreground service nữa.
    stopForeground(true)
    super.onRebind(intent)
  }

  override fun onUnbind(intent: Intent): Boolean {
    // Call khi client cuối cùng unbinds khỏi service.
    // Chúng ta biến service này thành foreground service.
    if (requestingLocationUpdates()) { // chỉ khi ứng dụng cần background location.
      startForeground(NOTIFICATION_ID, notification)
    }
    return true // True để đảm bảo onRebind() được gọi khi một client re-binds.
  }
}

Về cơ bản ý tưởng việc chuyển đổi qua lại giữa bound serviceforeground service chỉ có vậy 😄.

Tiếp tục với ongoing notification nào

private val notification: Notification
 get() {
  val intent = Intent(this, MyLocationService::class.java)
  intent.putExtra(EXTRA_STARTED_FROM_NOTIFICATION, true)
  val servicePendingIntent = PendingIntent.getService(
    this, 0, intent,
    PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT
  )
  
  val activityPendingIntent = PendingIntent.getActivity(
    this, 1,
    Intent(this, MainActivity::class.java), 0
  )
  // lưu ý là request code (0, 1...) nên khác nhau cho các loại notification khác (nếu cùng mở 1 activity),
  return NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
    .addAction(R.mipmap.ic_launcher, "Start Activity", activityPendingIntent)
    .addAction(R.drawable.ic_close, "Stop service", servicePendingIntent)
    .setOngoing(true)
     // Set những thứ cần thiết khác nhé :D
     // Note thêm là Notification channel cần cho android O+
    .build()
}

Ở đây mình cần focus vào 1 vài điểm cần lưu ý:

 • EXTRA_STARTED_FROM_NOTIFICATION: phần extras này cần để trong onStartCommand mình phân biệt nó đến từ notification hay không.
 • servicePendingIntent: là PendingIntent gọi onStartCommand từ service
 • activityPendingIntent: là PendingIntent để start Activity
override fun onStartCommand(intent: Intent, flags: Int, startId: Int): Int {
  val startedFromNotification = intent.getBooleanExtra(
    EXTRA_STARTED_FROM_NOTIFICATION, false
  )

  // Chúng ta nhận được extras này khi user không muốn nhận location update nữa (click ở notificaiton)
  if (startedFromNotification) {
    removeLocationUpdates()
    stopSelf()
  }

  // Flag này để báo hệ thống không cần re-create service khi nó bị kill.
  return START_NOT_STICKY
}

OK, đa số chúng ta đã hoàn thành, chỉ còn việc tạo các location request và remove update location khi không còn dùng.

override fun onCreate() {
  fusedLocationClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)
  locationCallback = object : LocationCallback() {
    override fun onLocationResult(locationResult: LocationResult) {
      super.onLocationResult(locationResult)
      onNewLocation(locationResult.lastLocation)
    }
  }
  locationRequest = LocationRequest().apply {
     // Khoảng interval mong muốn update location, giá trị tương đối.
     // khoảng thời gian có thể sớm hoặc trễ hơn
    interval = UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS
    // Tốc độ nhanh nhất để cập nhật vị trí.
    // Cập nhật sẽ không bao giờ thường xuyên hơn giá trị này.
    fastestInterval = FASTEST_UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS
    priority = LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY
  }
  getLastLocation()
  ...
}
private fun getLastLocation() {
 try {
    fusedLocationClient.lastLocation.addOnCompleteListener { task ->
      if (task.isSuccessful && task.result != null) {
        latestLocation = task.result
      }
  } catch (unlikely: SecurityException) {
    Log.e(TAG, "Lost location permission. ${unlikely}")
  }
}
private fun onNewLocation(location: Location) {
  // Ở đây bạn có thể bắn một `LocalBroadcast` chưa location đến nơi bạn cần nhận (Activity, fragment...)
}

Lưu ý ở bước try...catch trong getLastLocation vì user có thể hủy các permission đã cấp trước đó 😄

Và cuối cùng, nhớ expose 2 cái functions để bên ngoài client (activity, fragment...) có thể chủ động việc request hoặc stop update location .

  fun requestLocationUpdates() {
    startService(Intent(applicationContext, MyLocationService::class.java))
    try {
      fusedLocationClient.requestLocationUpdates(
        locationRequest,
        locationCallback,
        Looper.myLooper()
      )
    } catch (unlikely: SecurityException) {
      Log.e(TAG, "Lost location permission. Could not request updates. $unlikely")
    }
  }
  fun removeLocationUpdates() {
    try {
      fusedLocationClient.removeLocationUpdates(locationCallback)
      stopSelf()
    } catch (unlikely: SecurityException) {
      Log.e(TAG, "Lost location permission. Could not remove updates. $unlikely")
    }
  }

Implement trong Activity

Cần tạo 1 ServiceConnection, bindunbind location service đúng thời điểm.

private var locationService: MyLocationService? = null
private var isLocationServiceBound = false
private val serviceConnection = object : ServiceConnection {
  override fun onServiceDisconnected(name: ComponentName?) {
    // locationService?.removeLocationUpdates()
    locationService = null
    isLocationServiceBound = false
  }

  override fun onServiceConnected(name: ComponentName?, service: IBinder?) {
    val binder = service as? MyLocationService.LocalBinder
    locationService = binder?.service
    isLocationServiceBound = true
    // locationService?.requestLocationUpdates()
  }
}
override fun onStart() {
  super.onStart()
  if (permissionsGranted()) {
    bindService(Intent(this, MyLocationService::class.java), serviceConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE)
  } else {
     requestPermissions()
  }
}

override fun onStop() {
  if (isLocationServiceBound) {
    unbindService(serviceConnection)
    isLocationServiceBound = false
  }
  super.onStop()
}

Một lưu ý với version android O+

Từ android O+, bạn cần gọi function startForeground trong vòng 5 giây kể từ thời điểm service created.

Do đó, việc gọi startForeground trong onUnbind có thể không hoạt động trên android O+. bạn cần 1 cách khác để làm điều này, gọi startForegroundService.

override fun onStop() {
  if (isLocationServiceBound) {
    unbindService(serviceConnection)
    isLocationServiceBound = false
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O && shouldStartLocationService()) {
      // From android O+, we need to startForeground within 5 seconds from the time it's created
      // So, we can not do that, we need restart the service
      stopLocationService()
      startForegroundService(Intent(this, MyLocationService::class.java))
     }
  }
  super.onStop()
}

Ngoài ra, bạn nhớ update onUnbind nhé,

  override fun onUnbind(intent: Intent): Boolean {
    if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.O &&requestingLocationUpdates()) {
      startForeground(NOTIFICATION_ID, notification) // this may not work on android O+ with above limit (5 seconds)
    }
    return true
  }

HAPPY CODING

References:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.