+4

Cài đặt một vài CI thông dụng cho Android Project trên Github

Tiếp tục Seri cải thiện code base cho Android Project của bạn, mình tiếp tục chia sẻ một vài setup cơ bản cho Circle CI, Github Action & Sun* CI. Về cơ bản, phần CI của mình chỉ setup 3 bước chính :

1. Chạy task check code style.

2. Chạy task check code smell.

3. Chạy UnitTest và report.

Mình chọn những CI này vì chúng có Free Plan (Pricing), performance ổn và khá nổi tiếng. Nếu có các CI khác, hãy comment để mình research thêm nhé 😃

Chuẩn bị

Hãy chắc chắn rằng project của bạn đã thực hiện config task cho lintcode style Check Android code style và code smell dùng ktlint và detekt

Cài đặt

Circle CI

Đầu tiên tại root project folder, tạo thư mục .circleci, trong đó tạo file config.yml. Đường dẫn cụ thể: .circleci/config.yml

Các config cơ bản cho Circle CI, mình có comment ở những đoạn cần thiết:

version: 2.1
jobs:
 build:
  # Đây là project folder name, nên đúng tên hoa, thường.
  working_directory: ~/AndroidSetup
  docker:
   - image: circleci/android:api-28
  environment:
   GRADLE_OPTS: -Xmx4g -Dorg.gradle.daemon=false
   JVM_OPTS: -Xmx4g
  steps:
   # checkout code mới từ PR
   - checkout
   # restore cache từ lần build cuối, kiểm tra sự thay đổi của tất cả các file gradle hoặc file có ảnh hưởng đến version trong gradle.
   - restore_cache:
     key: gradle-{{ checksum "build.gradle.kts" }}-{{ checksum "buildSrc/src/main/kotlin/Config.kt" }}-{{ checksum "gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties" }}-{{ checksum "app/build.gradle.kts" }}
   - run:
     name: Download Dependencies
     command: ./gradlew androidDependencies
   - save_cache:
     paths:
      - ~/.gradle
     key: gradle-{{ checksum "build.gradle.kts" }}-{{ checksum "buildSrc/src/main/kotlin/Config.kt" }}-{{ checksum "gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties" }}-{{ checksum "app/build.gradle.kts" }}
   - run:
     # kiểm tra code style
     name: Run Ktlint
     command: ./gradlew ktlintCheck
   - run:
     # kiểm tra code smell
     name: Run Detekt
     command: ./gradlew detekt
   - run:
     name: Run UnitTest
     # cú pháp test[Flavor][BuildType]UnitTest
     command: ./gradlew testDebugUnitTest
   - run:
     name: Save UnitTest results
     command: |
      mkdir -p ~/test-results/junit/
      find . -type f -regex ".*/build/test-results/.*xml" -exec cp {} ~/test-results/junit/ \;
     when: always
   - store_test_results:
     path: ~/test-results
   - store_artifacts:
     path: app/build/reports
     destination: reports 

Tham khảo code tại đây

Github Action - Run a workflow on any GitHub event

Với github action, mọi người có thể tham khảo chi tiết tại đây.

Để config github action, tạo file main.yml theo đường dẫn .github/workflows/main.yml.

# Name của action
name: CI
# Controls when the action will run. Triggers the workflow on push or pull request
# events but only for the master branch
on:
 # push hoặc pull_request action trên master sẽ trigger github action chạy. 
 # demo project nên mình dùng luôn master, anh em nên tránh, thay bằng develop hoặc default branch nhé.
 push:
  branches: [ master ]
 pull_request:
  branches: [ master ]

# A workflow run is made up of one or more jobs that can run sequentially or in parallel
jobs:
 # hiện chỉ có 1 job là build, bạn có thể thêm các job tùy ý.
 build:
  # Chọn máy chủ để job chạy, có thể dùng macos-latest hoặc windows-latest
  runs-on: ubuntu-latest

  # Các task tương ứng được thể hiện qua các step tuần tự, mỗi step như là 1 phần của 1 job.
  steps:
   # Checks-out your repository
   - uses: actions/checkout@v2

   # Runs a single command using the runners shell
   - name: Setup JDK 1.8
    uses: actions/setup-java@v1
    with:
      java-version: 1.8
   - name: Grant execute permision for gradlew
    run: chmod +x gradlew
   - name: Download Dependencies
    run: ./gradlew androidDependencies
   - name: Run ktlint # checking code style
    run: ./gradlew ktlintCheck
   - name: Run detekt # checking code smell
    run: ./gradlew detekt
   - name: Run UnitTest
    run: ./gradlew test
   - name: Android Test Report Action
    uses: asadmansr/android-test-report-action@v1.2.0

Điểm đặc biệt của github action là khả năng chia sẻ các actions được định nghĩa sẵn. Tức là bạn có thể viết actionsshare nó trên github marketplace , người khác có thể dùng lại bằng cách thêm vào như các steps của 1 job.

Ở trên, mình có dùng thử asadmansr/android-test-report-action@v1.2.0 để lấy unit test report.

Tham khảo code tại đây

Sun* CI

Sun CI là một sản phẩm CI của Sun, sau này khi Sun* có kế hoạch public cho nhiều người dùng hơn, mình sẽ chia sẻ chi tiết. Hiện tại, mình có setup trên Sun* CI v3, nếu anh em là Sunner, hãy contact mình nếu cần hỗ trợ. Mình sẽ hỗ trợ 😃

Happy coding!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.