+8

Android Firebase App Distribution using gradle

Phần tiếp theo trong seri "Cải thiện code base cho android project", mình sẽ chia sẻ cho bạn cách upload apk tự động lên firebase app distribution bằng gradle task.

Set up your Android project

1. Tạo Firebase project

Để thực hiện thêm Firebase vào project android của bạn khá đơn giản, chi tiết tất cả các bước bạn có tham khảo 3 step đầu tiên từ link chính chủ Firebase.

Firebase Project console

Các điểm cần lưu ý:

 1. Package name phải là package name chính xác (case-sensitive) của project của bạn, lưu ý thêm prefix hoặc surfix của các flavor nếu có khai báo. Nếu đăng kí sai, bạn chỉ có thể xoá firebase project và tạo lại vì không thể thay đổi sau khi đã đăng ký.
 2. Nếu có nhiều Flavor (develop, staging, product) thì phải đăng kí đủ.

Lưu ý: có thể các flavor chung 1 firebase project hoặc tách riêng từng firebase project tuỳ vào mục đích và yêu cầu của dự án.

 1. Tải google-services.json file vào các thư mục flavor tương ứng (tham khảo các bước tiếp theo).
 2. Nếu có nhiều project/flavor, từng bước phải chú ý project/flavor được chọn phải đúng với project đang setup.

Bước tiếp theo, chọn Quality > App Distribution > Get Started để enable firebase app distribution

Get Started

Sau cùng, tạo group testers chứa những email của tester sẽ được tham gia test dự án

2. Thêm Firebase App Distribution Gradle plugin

Nếu bạn viết theo Groovy, tham khảo chi tiết tại đây. Mình sẽ hướng dẫn thêm phần Kotlin DSL.

 1. Khai báo dependency.
// file buildSrc/Config.kt
object Versions {
  const val firebase_distribution_plugin = "2.0.1"
  ...
}
object ClassPaths {
  const val firebase_distribution_plugin = "com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:${Versions.firebase_distribution_plugin}"
}

object Plugins {
  const val firebase_distribution = "com.google.firebase.appdistribution"
}
 1. File build.gradle level project.
buildscript {
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath(ClassPaths.android_gradle_plugin)
    classpath(ClassPaths.kotlin_gradle_plugin)
    classpath(ClassPaths.firebase_distribution_plugin)
  }
  ...
}
 1. File build.gradle level app (app/build.gradle.kts)
plugins {
  id(Plugins.androidApp)
  id(Plugins.firebase_distribution)
  // other plugins
}

Authenticate with Firebase

Để thực hiện distribute firebase tự động bạn cần cung cấp cơ chế authenticate cho gradle task. Có 3 cách:

1. Sign in to your Google Account via the Gradle plugin

2. Use Firebase service account credentials

3. Sign in to Firebase using the Firebase CLI

Trong 3 cách này thì cách số 1 bạn phải làm thủ công, cách số 3 mình sẽ để các bạn thử sức, mình sẽ chỉ cách số 2.

 1. Trên Google Cloud Platform console, chọn project của bạn và tạo mới một service account (CREATE SERVICE ACCOUNT button).

 1. Chọn role là Firebase App Distribution Admin

 1. Tạo một private json key và cất key này cẩn thận vì nó được cấp quyền admin có thể access được App Distribution trên Firebase project của bạn.

Ok, đến đây tạm xong bước chuẩn bị cho authenticate vào firebase project.

Configure your distribution properties

1. Tạo task cho distribution

NOTE: Bước quan trọng là cần ẩn đi các thông tin mật tránh leak lên github hoặc nơi chứa code, thêm các dòng sau vào .gitignore

# ignore to upload keystore & private firebase key file
*.jks
androidsetup-private-key.json # private json key bạn tạo ở bước Authenticate with Firebase
 1. Tạo thư mục distribution.
 2. Tạo 1 keystore file chuẩn bị cho việc build app (Ex: dev_keystore.jks).
 3. Tạo file distribution.gradle.kts để tạo các task release tương ứng.
tasks.register("distributeDevelopRelease", Exec::class) {
  workingDir = rootDir
  commandLine = "./gradlew assembleDevelopRelease appDistributionUploadDevelopRelease".split(" ")
}
// Add similar task for production, staging... if have

Các điểm lưu ý:

 • distributeDevelopRelease là tên task, tuỳ ý bạn đặt.
 • assembleDevelopReleasebuild apk command với cú pháp assemble[Flavor][BuildType], Ví dụ nếu bạn muốn build staging debug thì lệnh sẽ là assembleStagingDebug...
 • appDistributionUploadDevelopRelease là lệnh upload apk lên firebase với cú pháp tương tự appDistributionUpload[Flavor][BuildType].
 1. Tạo file keystore.properties để chứa thông tin liên quan đến keystore. File này bạn nên để như bên dưới và upload lên git chỉ lần đầu tiên. Sau đó, không nên upload phần thay đổi lên.
# Make sure these below steps are finished:
# 1. Check keystore + private key in distribution folder
# 2. Fill correct these below info
# 3. Correct versionName and versionCode
# 4. Correct testers group that you want to share.
storeFile=../distribution/name_of_keystore.jks
storePassword=store_password
keyAlias=key_alias
keyPassword=key_password

Mỗi lần build apk chỉ cần thay đổi chính xác các thông tin nêu trên dưới local (không upload phần thay đổi này lên git). Ví dụ:

storeFile=../distribution/dev_keystore.jks
storePassword=Aa@123456
keyAlias=AndroidSetup
keyPassword=Aa@123456

Cấu trúc thư mục distribution của bạn sẽ như sau:

 • ProjectFolder
  • app
  • distribution
   • dev_keystore.jks // ignore upload to github
   • androidsetup-private-key.json // ignore upload to github
   • distribution.gradle.kts // contains task to upload
   • keystore.properties // ignore upload change to github
 1. Tạo thư mục flavor tương ứng. Ví dụ bạn có flavor là develop, staging, production thì sẽ tạo tương ứng 3 thư mục develop, staging, production. Mỗi thư mục sẽ chứa file google-services.json.
 2. Tạo file release_notes.txt tương ứng ở mỗi thư mục. File này sẽ chứa tất cả các thay đổi so với version trước đó của bạn.

Cấu trúc thư mục của bạn sẽ như sau:

 • ProjectFolder/app/src
  • main
  • develop
   • release_notes.txt
   • google-services.json

2. Signing config và register task

Sau khi tạo xong các file cần thiết, giờ là lúc update signing configregister distribution task vào app/build.gradle.kts.


import java.io.FileInputStream
import java.util.*
//...

// Load signing configs for release
val keystorePropertiesFile = rootProject.file("distribution/keystore.properties")
val keystoreProperties = Properties()
keystoreProperties.load(FileInputStream(keystorePropertiesFile))

android {
  compileSdkVersion(Versions.compile_sdk_version)
  // ...
  
  // Add release keystore info
  // ref: https://developer.android.com/studio/publish/app-signing#secure-shared-keystore
  signingConfigs {
    create("release") {
      storeFile = file(keystoreProperties["storeFile"] as Any)
      storePassword = keystoreProperties["storePassword"] as? String
      keyAlias = keystoreProperties["keyAlias"] as? String
      keyPassword = keystoreProperties["keyPassword"] as? String
    }
  }
  buildTypes {
    getByName("release") {
      isMinifyEnabled = true
      isShrinkResources = true
      proguardFiles(
        getDefaultProguardFile("proguard-android.txt"),
        file("proguard-rules.pro")
      )
      signingConfig = signingConfigs.getByName("release")
    }
  }

  flavorDimensions("default")
  productFlavors {
    create("develop") {
      manifestPlaceholders = mapOf("applicationName" to "@string/app_name_dev")
      // setup release note and group of testers
      // ref: https://firebase.google.com/docs/app-distribution/android/distribute-gradle?authuser=1#step_3_configure_your_distribution_properties
      firebaseAppDistribution {
        appId = "1:578593782165:android:a7777d0c48a2b35aac5e9c" // firebase project appid, có thể xem trên firebase project hoặc mobilesdk_app_id key trong google-service.json
        releaseNotesFile = "app/src/develop/release_notes.txt" // release note của develop flavor
        groups = "my-testers" // Tester group của dự án 
        serviceCredentialsFile = "distribution/androidsetup-private-key.json" // file private key tạo ở bước 3.
      }
    }
    // other flavor
  }
}

Test the distribution

Sau khi setup thành công, bạn có thể test việc upload apk lên firebase bằng lệnh dưới. distributeDevelopRelease là tên task bạn tạo ở trên

./gradlew distributeDevelopRelease

Summary

OK, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn upload apk tự động bằng gradle task. Hy vọng sẽ tăng một chút năng suất và chất lượng cho dự án bạn đang tham gia.

Tham khảo thêm:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.