Solidity

Solidity

Sort by: Newest posts
Avatar

Smart contract using Solidity (part 1)

110 1 0
1
Avatar

Securing your transaction result confirming process - Web3

115 0 2
  • Avatar
4
Avatar

Chiếc transaction trên blockchain - bên trong có gì?

536 6 0
9
Avatar

zk-SNARKs - Zero-Knowledge Arguments of Knowledge

104 0 0
1
Avatar

Proofs of Space và Replication là gì ?

104 1 0
1
Avatar

Công cụ sử dụng phân tích mã nguồn Solidity

254 1 0
0
Avatar

Phân tích bytecode EVM - Phần 1: Giới thiệu

314 1 0
2
Avatar

[Web3.js] How to get or listen to events emitted by a contract correctly?

3.0K 0 4
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Làm smart contract kêu gọi vốn từ cộng đồng và thưởng NFT

739 4 1
  • Avatar
5
Avatar

Solidity journey path 1: Basic Syntax, Types, Variables, Operators

335 0 0
4
Avatar

Lập trình smart contract để tạo NFT kết hợp với Chainklink và IPFS

1.8K 6 0
6
Avatar

Vụ Thorchain bị đánh cắp 5M USD. Thủ phạm là Loki hay Hela?

1.3K 3 0
9
Avatar

Hiểu rõ về EnumerableMap và EnumerableSet của Openzepppelin.

997 2 0
4
Avatar

Xây dựng ứng dụng Đapps đầu tiên của bạn

2.6K 6 1
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về nền tảng Huobi ECO Chain – Heco

3.0K 1 1
  • Avatar
0
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

3.0K 5 1
  • Avatar
5
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

2.7K 6 0
6
Avatar

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

2.9K 4 0
3
Avatar

Trời trời biết gì chưa ? Solidity 8.0 vừa release đấy !!!

1.1K 1 0
5
Avatar

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

1.8K 0 5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.