Solidity

Solidity

Sort by: Newest posts
Avatar

Lập trình smart contract để tạo NFT kết hợp với Chainklink và IPFS

713 3 0
3
Avatar

Vụ Thorchain bị đánh cắp 5M USD. Thủ phạm là Loki hay Hela?

449 1 0
4
Avatar

Hiểu rõ về EnumerableMap và EnumerableSet của Openzepppelin.

220 0 0
3
Avatar

Xây dựng ứng dụng Đapps đầu tiên của bạn

1.3K 3 0
2
Avatar

Tìm hiểu về nền tảng Huobi ECO Chain – Heco

1.8K 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

786 2 1
 • Avatar
3
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

790 3 0
3
Avatar

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

877 4 0
4
Avatar

Trời trời biết gì chưa ? Solidity 8.0 vừa release đấy !!!

584 0 0
4
Avatar

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

856 0 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

4.2K 6 1
 • Avatar
10
Avatar

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

445 0 0
3
Avatar

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Angular

316 1 0
3
Avatar

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Vuejs

1.0K 3 0
8
Avatar

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp)

1.1K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Giới thiệu Chainlink, giải pháp phi tập trung kết nối blockchain với dữ liệu bên ngoài

534 2 0
7
Avatar

Kiểm thử Solidity với Truffle

1.4K 3 0
4
Avatar

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

1.7K 5 1
 • Avatar
7
Avatar

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

273 1 0
4
Avatar

Những đổi mới của Solidity trong phiên bản 0.5

312 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.