Solidity

Solidity

Sort by: Newest posts
Avatar

WTF Solidity 101

153 0 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Audius Protocal bị hack hơn 18M AUDIO tương đương hơn $5M

558 4 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Smart contract using Solidity (part 1)

273 2 0
3
Avatar

Securing your transaction result confirming process - Web3

171 1 2
 • Avatar
6
Avatar

Chiếc transaction trên blockchain - bên trong có gì?

849 8 0
12
Avatar

zk-SNARKs - Zero-Knowledge Arguments of Knowledge

273 0 0
2
Avatar

Proofs of Space và Replication là gì ?

149 1 0
1
Avatar

Công cụ sử dụng phân tích mã nguồn Solidity

316 1 0
1
Avatar

Phân tích bytecode EVM - Phần 1: Giới thiệu

706 1 0
3
Avatar

[Web3.js] How to get or listen to events emitted by a contract correctly?

7.1K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Làm smart contract kêu gọi vốn từ cộng đồng và thưởng NFT

839 4 1
 • Avatar
6
Avatar

Solidity journey path 1: Basic Syntax, Types, Variables, Operators

487 0 0
5
Avatar

Lập trình smart contract để tạo NFT kết hợp với Chainklink và IPFS

2.2K 6 0
7
Avatar

Vụ Thorchain bị đánh cắp 5M USD. Thủ phạm là Loki hay Hela?

1.7K 3 0
11
Avatar

Hiểu rõ về EnumerableMap và EnumerableSet của Openzepppelin.

1.3K 2 0
5
Avatar

Xây dựng ứng dụng Đapps đầu tiên của bạn

3.3K 6 1
 • Avatar
5
Avatar

Tìm hiểu về nền tảng Huobi ECO Chain – Heco

3.2K 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

3.8K 6 1
 • Avatar
7
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

3.2K 6 0
7
Avatar

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

3.7K 4 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.