Solidity

Solidity

Sort by: Newest posts

Vụ Thorchain bị đánh cắp 5M USD. Thủ phạm là Loki hay Hela?

222 0 0
3

Hiểu rõ về EnumerableMap và EnumerableSet của Openzepppelin.

67 0 0
3

Xây dựng ứng dụng Đapps đầu tiên của bạn

920 3 0
2

Tìm hiểu về nền tảng Huobi ECO Chain – Heco

1.1K 1 1
0

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

349 1 1
3

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

373 1 0
3

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

435 3 0
4

Trời trời biết gì chưa ? Solidity 8.0 vừa release đấy !!!

424 0 0
4

SushiSwap: Chế biến Sushi cùng với MasterChef

612 0 4
7

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

2.4K 3 1
7

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

255 0 0
3

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Angular

255 1 0
3

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Vuejs

789 3 0
8

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp)

914 2 3
6

Giới thiệu Chainlink, giải pháp phi tập trung kết nối blockchain với dữ liệu bên ngoài

371 2 0
6

Kiểm thử Solidity với Truffle

855 3 0
4

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

1.1K 4 1
7

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

205 1 0
4

Những đổi mới của Solidity trong phiên bản 0.5

252 0 2
6

Cùng tìm hiểu về Modifier trong Solidity

842 1 1
3