+1

Tìm hiểu Scrum trong 5' - p3

Ôn tập

Ở 2 phần trước thì chúng ta đã tìm hiểu khái niệm cơ bản về Scrum, trụ cột, giá trị, thành phần cơ bản của Scrum.
Ở phần này chúng ta sẽ cùng làm 1 vài câu trắc nghiệm để cũng cố kiến thức.
Mọi người có thể tìm đọc lại phần 1 và 2 trước khi làm trắc nghiệm nha.
Phần 1: https://viblo.asia/p/tim-hieu-scrum-trong-5-p1-OeVKBrodKkW
Phần 2: https://viblo.asia/p/tim-hieu-scrum-trong-5-p2-maGK7r8e5j2
Những câu hỏi trong phần này mình lấy từ bộ đề thi thử PSM1 của Agilearn

Câu hỏi

Đầu tiên thì cố gắng suy nghĩ và trả lời những câu hỏi bên dưới nha.
1. True or false? The Product Owner should have a complete Product Backlog before the first Sprint can start.

2. True or false? The Scrum Master shouldn't allow the Developers to start working without having the tasks identified and assigned.

3. Which THREE Scrum values are demonstrated by focusing on the most valuable items first?
A . Cross-functionality
B . Trust
C . Courage
D . Focus
E . Respect

4. True or false? There are no testers in Scrum.

5. What's the recommended number of Developers in a team?
A . 4 to 12
B . 3 to 11
C . 10 or less
D . 3 to 9
E . 3 to 12

6.Which of the following is a pillar of Scrum?
A . Creativity
B . Value optimization
C . Collaboration
D . Adaptation

7.True or false? When multiple teams are working on a product, they should select work from the same Product Backlog.

8. What does it mean for a Scrum Team to be cross-functional?
A . Every Developer has all the expertise required for creating potentially releasable Increments.
B . The team includes not only programmers, but also testers, architects, UI designers, etc.
C . The team should collaborate with all functional units.
D . The Developers work closely with business analysts, architects, and testers external to them.

9.Who is responsible for explaining the Product Backlog items?
A . Customer
B . User representative(s)
C . The Developers self-manage and talk to anyone necessary to find out what the items mean.
D . Scrum Master
E . Product Owner

10.The Product Owner is not collaborating with the Developers during the Sprint. What would you do as the Scrum Master?
A . Talk to the functional manager of the Product Owner.
B . Coach the Product Owner to understand why collaboration is important in Scrum and how it can affect the value of the product.
C . Nominate someone else as the proxy Product Owner.
D . Cancel the Sprint and start training the Product Owner.

Đáp án.

1. True or false? The Product Owner should have a complete Product Backlog before the first Sprint can start.
Đáp án là False: Product Backlog không bao giờ hoàn thiện, nó được thay đổi trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.

2. True or false? The Scrum Master shouldn't allow the Developers to start working without having the tasks identified and assigned.
Đáp án là False: Cả Scrum Master lẫn Product Owner đều không có quyền được yêu cầu Developers làm gì cả.

3. Which THREE Scrum values are demonstrated by focusing on the most valuable items first?
A . Cross-functionality
B . Trust
C . Courage
D . Focus
E . Respect
Đáp án là Courage, Focus, Respect. ( 2 giá trị khác của Scrum là Openess và Commitment)

4. True or false? There are no testers in Scrum.
Đáp án là False: trong Scrum chỉ có Product Owner, Scrum Master và Developers ( những nhà phát triển, kiểm thử, nhà thiết kế... được gọi chung là Developers)

5. What's the recommended number of Developers in a team?
A . 4 to 12
B . 3 to 11
C . 10 or less
D . 3 to 9
E . 3 to 12
Đáp án là 10 or less: trong Scrum qui định số lượng Developers tối đa trong team là 10. Nếu team quá lời thì sẽ phải tái cơ cấu lại thành nhiều team khác nhau.

6.Which of the following is a pillar of Scrum?
A . Creativity
B . Value optimization
C . Collaboration
D . Adaptation
Đáp án là Adaptation: 3 trụ cột (pillar) của Scrum gồm : Transparency - minh bạch, Inspection - thanh tra, Adaptation - thích nghi.

7.True or false? When multiple teams are working on a product, they should select work from the same Product Backlog.
Đáp án là True: dù nhiều team cùng phát triển Product thì những team đó có cùng Product Backlog, cùng Product Owner.

8. What does it mean for a Scrum Team to be cross-functional?
A . Every Developer has all the expertise required for creating potentially releasable Increments.
B . The team includes not only programmers, but also testers, architects, UI designers, etc.
C . The team should collaborate with all functional units.
D . The Developers work closely with business analysts, architects, and testers external to them.
Đáp án là B: team đa chức năng là team có đầy đủ kỹ năng để phát triển sản phẩm.

9.Who is responsible for explaining the Product Backlog items?
A . Customer
B . User representative(s)
C . The Developers self-manage and talk to anyone necessary to find out what the items mean.
D . Scrum Master
E . Product Owner
Đáp án là Product Owner: Product Owner là người tạo, quản lý Product Backlog cho nên Product Owner có trách nhiệm giải thích Product Backlog cho team.

10.The Product Owner is not collaborating with the Developers during the Sprint. What would you do as the Scrum Master?
A . Talk to the functional manager of the Product Owner.
B . Coach the Product Owner to understand why collaboration is important in Scrum and how it can affect the value of the product.
C . Nominate someone else as the proxy Product Owner.
D . Cancel the Sprint and start training the Product Owner.
Đáp án là B: việc Product Owner không hợp tác với Developers cũng là 1 trở ngại của team, mà Scrum có quy định rõ 1 trong những nhiệm vụ của Scrum Master là

Causing the removal of impediments to the Scrum Team’s progress;

Lời kết

Trong bài có chỗ nào chưa đúng xin nhẹ lời góp ý 🙇


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.