+9

Tích hợp Room và Coroutines, goodbye rxJava

src https://medium.com/androiddevelopers/room-coroutines-422b786dc4c5

Giới thiệu

Kotlin 1.3 có stable coroutines thì google chuẩn bị support cho Room và Coroutines, điều này thật tuyệt vời 😄

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp thực tế trong dự án như nào và chúng ta sẽ cùng thực hiện trên project MovieDB huyền thoại tại link https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin

Tiến hành

Source code pull request migrate room and coroutines

https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/pull/70/files

Thêm dependencies

Đảm bảo rằng các bạn đang sử dụng kotlin 1.3 trở lên

Thêm các dependencies như sau

dependencies {
  // room
  implementation("androidx.room:room-runtime:2.1.0-alpha06")
  kapt("androidx.room:room-compiler:2.1.0-alpha06")
  // Kotlin Extensions and Coroutines support for Room
  implementation("androidx.room:room-ktx:2.1.0-alpha06")
  
    // coroutines
  implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.1.1")
  implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.1.1")

}

Cập nhật DAO

Thay vì trả về Single, Maybe, Completable thì bây giờ tất cả các fun sẽ là suspend fun và return trực tiếp kiểu.

Lưu ý với những query có thể không có dữ liệu trả về thì cần để return typenullable ví dụ như getMovie(id: String): Movie?

@Dao
interface MovieDao {
  @Query("SELECT * FROM movie")
  suspend fun getMovieList(): List<Movie>?

  @Query("SELECT * FROM movie WHERE movie.id = :id")
  suspend fun getMovie(id: String): Movie?

  @Insert(onConflict = IGNORE)
  suspend fun insert(movie: Movie)

  @Insert(onConflict = IGNORE)
  suspend fun insert(list: List<Movie>)

  @Insert(onConflict = REPLACE)
  suspend fun update(movie: Movie)

  @Delete
  suspend fun deleteMovie(movie: Movie)

  @Query("DELETE FROM movie WHERE id = :id")
  suspend fun deleteMovie(id: String)

  @Query("DELETE FROM movie")
  suspend fun deleteAll()
  
}

Cập nhật query ở ViewModel

Lưu ý: việc query database cần thực hiện ở background nên hãy chắc hắn rằng bạn thực hiện nó trong ioContext hoặc background context tương đương

  override fun loadData(page: Int) {
    ioScope.launch {
      try {
        val movieList = movieDao.getFavorite(getNumberItemPerPage(), page)
        withContext(uiContext) {
          onLoadSuccess(page, movieList)
        }
      } catch (e: Exception) {
        onLoadFailUI(e)
      }
    }
  }
  
  fun checkFavorite(id: String) {
    ioScope.launch {
      try {
        val favoriteMovie = movieDao.getMovie(id)
        withContext(uiContext) {
          if (favoriteMovie?.isFavorite == true) {
            val newMoview = movie.value
            newMoview?.isFavorite = true
            movie.value = newMoview
          }
        }
      } catch (e: Exception) {
        onLoadFailUI(e)
      }
    }
  }

Như vậy là chúng ta đã migrate room và coroutines.

Giờ đây các bạn có thể update project để hoàn toàn migrate coroutinesgoodbye rxjava.

Các bạn có thể tham khảo source code pull request tại đây

https://github.com/dangquanuet/The-Movie-DB-Kotlin/pull/71/files

Hẹn gặp lại các bạn ở các bài sau và hãy nếu bài viết có ích nhé 😄

Tham khảo

https://medium.com/androiddevelopers/room-coroutines-422b786dc4c5


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.