0

Kotlin (Bài- 2) câu lệnh trong kotlin

1, lệnh điều kiện if

if(biểu thức logic){
  // nếu bểu thức đúng Lệnh chạy
}
if(biểu thức logic){
  // nếu bểu thức đúng Lệnh chạy
}
else{
  // nếu bểu thức sai Lệnh chạy
val returnValue = if (condation) { 
   // giá trị được trả về nếu đúng
  } else { 
   // giá trị được trả về nếu sai 
  } 
  println(returnValue) 
 • nếu có nhiều điều kiện:
fun main(args: Array<String>) { 
  val num = 10 
  val result = if (num > 0){ 
    "$num lớn hơn 0" 
  }else if(num < 0){ 
    "$num nhỏ hơn 0" 
  }else{ 
    "$num bằng 0" 
  } 
  println(result) 
}
 • điều kiện gộp
fun main(args: Array<String>) { 
  val num1 = 25 
  val num2 = 20 
  val num3 = 30 
  val result = if (num1 > num2){ 
    val max = if(num1 > num3){ 
      num1 
    }else{ 
      num3 
    } 
    "kq = "+max 
  }else if(num2 > num3){ 
    "kq = "+num2 
  }else{ 
    "kq = "+num3 
  } 
  println("$result") 
} 

  // Kết quả
  // kq = 30

2, lệnh điều kiện when

fun main(args: Array<String>){ 
  var number = 4 
  var numberProvided = when(number) { 
    1 -> "1" 
    2 -> "2" 
    3 -> "3" 
    4 -> "4" 
    5 -> "5" 
    else -> "chịu" 
  } 
  println("số là : $numberProvided") 
} 
// kết quả
// số là 4
fun main(args: Array<String>){ 

  var number = 4 
  when(number) { 
    1 -> println("1") 
    2 -> println("2") 
    3 -> println("3") 
    4 -> println("4") 
    5 -> println("5") 
    else -> println("không biết") 
  } 
} 
// kết quả
// số là 4
fun main(args: Array<String>){ 
  var number = 1 
  when(number) { 
    1 -> { 
      println("thứ 2") 
      println("là ngày đầu tuần") 
    } 
    7 -> println("thứ 7") 
    else -> println("ngày nghỉ") 
  } 
}
// kêt quả
// thứ 2
// là ngày đầu tuần
fun main(args: Array<String>){ 
  var number = 8 
  when(number) { 
    3, 4, 5, 6 -> 
      println("dải 1 ") 
    7, 8, 9 -> 
      println("dải 2") 
    10, 11 -> 
      println("dải 3") 
    12, 1, 2 -> 
      println("dải 4") 
    else -> println("không thuộc dải nào") 
  } 
} 
// kết quả
// dải 2
fun main(args: Array<String>){ 
  var number = 7 
  when(number) { 
    in 1..5 -> println("từ 1 đến 5") 
    in 6..10 -> println("từ 6 đến 10") 
    else -> println("hết") 
  } 
} 
//kết quả
// dải 2

3. lệnh lặp for

for (item in collection){ 
// thân vong lặp
}
fun main(args : Array<String>) { 
  val marks = arrayOf(80,85,60,90,70) 
  for(item in marks){ 
    println(item) 
  } 
} 
// kết quả
// 80
// 85
// 60
// 90
//70
fun main(args : Array<String>) {
  for (i in 1..5) lặp 1 đến 5
  for (i in 5 downTo 1) // lặp 5 đến 1
  for (i in 5 downTo 2) // lặp 5 đến 2
  for (i in 1..5 step 2) // lặp 1 đến 5 mỗi lần 2 đơn vị
  for (i in 5 downTo 1 step 2) // lặp 5 đến 1 mỗi lần 2 đơn vị
} 

4. lệnh lặp while

while(condition){ 
//thân vòng lặp
} 
fun main(args: Array<String>){ 
  var i = 1 
  while (i<=5){ 
    println(i) 
    i++ 
  } 
}
// kết quả
// 1
// 2
// 3
// 4
// 5

5. lặp do - while

do{ 
// Thân 
} 
while(condition); 
fun main(args: Array<String>){ 
  var i = 1 
  do { 
    println(i) 
    i++ 
  } 
  while (i<=5); 
} 
// kết quả
// 1
// 2
// 3
// 4
// 5
fun main(args: Array<String>){ 
  var i = 6 
  do { 
    println(i) 
    i++ 
  } 
  while (i<=5); 
} 
// kết quả
// 6

6. break và Jump

for(..){ 
    thân vòng lặp 
    if(checkCondition){ 
      break; // vòng lặp sẽ dừng tại đây 
    } 
} 
fun main(args: Array<String>) { 
  loop@ for (i in 1..3) { 
    for (j in 1..3) { 
      println("i = $i and j = $j") 
      if (i == 2) 
        break@loop 
    } 
  } 
} 
// Kết quả
// i = 1 and j = 1
// i = 1 and j = 2
// i = 1 and j = 3
// i = 2 and j = 1

7. continue

fun main(args: Array<String>) { 
    for (i in 1..3) { 
      println("i = $i") 
      if (j == 2) { 
        continue 
      } 
      println("ok") 
    } 
} 
// kết quả
// i = 1
// ok
// i = 2
// i = 3
// ok
fun main(args: Array<String>) { 
  labelname@ for (i in 1..3) { 
  for (j in 1..3) { 
    println("i = $i and j = $j") 
    if (i == 2) { 
      continue@labelname 
    } 
    println("ok") 
  } 
 } 
} 
// kết quả
// i = 1 and j = 1
// ok
// i = 1 and j = 2
// ok
// i = 1 and j = 3
// ok
// i = 2 and j = 1
// i = 3 and j = 1
// ok
// i = 3 and j = 2
// ok
// i = 3 and j = 3
// ok

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.