0

Kotlin (Bài - 3) funtion

1, fun

fun main(args: Array<String>){ 
  var number = 25 
  var result = Math.sqrt(number.toDouble()) 
  print("căn của $number là $result") 
} 
// kết quả
// căn của 25 là 5.0
 • Hàm là đại diện cho 1 đoạn code
fun functionName(){ 
// thân hàm
} 
 • Gọi hàm
  functionName() `
 • Ví dụ:
fun main(args: Array<String>){ 
  sum() 
  print("ok") 
} 
fun sum(){ 
  var num1 =5 
  var num2 = 6 
  println("tong = "+(num1+num2)) 
} 
// kết quả
// tong = 11
// ok
 • Hàm có tham số
fun functionName(number1: Int, number2: Int){ 
.. .. .. 
} 
.. .. .. 
functionName(value1, value2) 
.. .. .. 
 • Hàm trả về
fun main(args: Array<String>){ 
  val result = sum(5, 6) 
  print(result) 
} 
fun sum(number1: Int, number2:Int): Int{ 
  val add = number1+number2 
  return add 
} 
// kết quả
// 11

2, Đệ quy

 • Đệ quy là gọi hàm trong cihnhs hàm đấy
var count = 0 
fun rec(){ 
  count++; 
  if(count<=5){ 
    println("hello "+count); 
    rec(); 
  } 
} 
fun main(args: Array<String>) { 
  rec(); 
}
// kết quả
// hello 1
// hello 2
// hello 3
// hello 4
// hello 5
 • Ví dụ bài toán tính gia thừa
fun main(args: Array<String>) { 
  val number = 5 
  val result: Long 
  result = factorial(number) 
  println("giai thừa của $number = $result") 
} 
 
fun factorial(n: Int): Long { 
  return if(n == 1){ 
     n.toLong() 
  } 
  else{ 
    n*factorial(n-1) 
  } 
} 
// kết quả
// giai thừa của 5 = 120
// factorial(5)  
//  factorial(4)  
//   factorial(3)  
//     factorial(2)  
//      factorial(1)  
//        return 1  
//      return 2*1 = 2  
//     return 3*2 = 6  
//   return 4*6 = 24  
//  return 5*24 = 120 
 • tailrec trong đệ quy: trong trường hợp đề quy lớn và không thể thoát ra được thì tailrec sẽ có công dụng dừng đệ quy
fun main(args: Array<String>) { 
  var number = 100000.toLong() 
  var result = recursiveSum(number) 
  println("tổng của 1 đến $number = $result") 
} 
tailrec fun recursiveSum(n: Long, semiresult: Long = 0) : Long { 
  return if (n <= 0) { 
    semiresult 
  } else { 
    recursiveSum( (n - 1), n+semiresult) 
  } 
} 
// kết quả
// tổng của 1 đến 100000 = 5000050000 

3. Tham số truyền vào

fun main(args: Array<String>) { 
  run() 
} 
fun run(num:Int= 5, latter: Char ='x'){ 
  print( $num và $latter") 
} 
// kết quả
// 5 và x
fun main(args: Array<String>) { 
  run(3) 
} 
fun run(num:Int= 5, latter: Char ='x'){ 
  print("$num và $latter") 
} 
// kết quả
// 3 và x
fun main(args: Array<String>) { 
  run(3,'a') 
} 
fun run(num:Int= 5, latter: Char ='x'){ 
  print("$num và $latter") 
}
// kết quả
// 3 và a
fun main(args: Array<String>) { 
  run('a') 
} 
fun run(num:Int= 5, latter: Char ='x'){ 
  print("$num và $latter") 
} 
// kết quả
// Error: Kotlin: The character literal does not conform to the expected type Int
// lôi rồi đó
fun main(args: Array<String>) { 
  run(latter='a') 
} 
fun run(num:Int= 5, latter: Char ='x'){ 
  print("$num và $latter") 
} 
// kết quả
// 5 và a

4. Biểu thức lambdas

var sum = {x:Double, y:Double -> x+y)

 • {x:Double, y:Double -> x+y) hoạt động tương tự như hàm tính tổng.

5. chức năng bậc cao

fun myFun(org: String,portal: String, fn: (String,String) -> String): Unit { 
  val result = fn(org,portal) 
  println(result) 
} 
 
fun main(args: Array<String>){ 
  val fn:(String,String)->String={org,portal->"$org và $portal"} 
  myFun("acb","def",fn) 
} 
// kết quả
// acb và def

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.