android và java

android và java

Sort by: Newest posts

In app purchase trong Android (Phần 2)

122 0 0
0

Callback là gì, Callback trong Java

468 1 1
3

Hướng dẫn decompile Android APP APK

887 3 0
2

Thuật ngữ Persistence Data

572 1 0
0

Chia để trị và một số bài toán thú vị

264 0 0
2

RecyclerView scale center item

216 0 2
3

Làm thế nào để Set/HashSet đảm bảo các phần tử không trùng lặp

166 0 0
1

Sự khác nhau giữa Oracle JDK và OpenJDK

189 0 0
1

Cách sử dụng @Data của Lombok

402 0 0
1

Một số mẹo sử dụng @ToString của Lombok

148 0 0
2

JDBC là gì? không cần học JDBC đâu

1.5K 0 0
-4

[4 tính chất của lập trình hướng đối tượng] - Bộ tứ siêu đẳng? - Phần 1

2.5K 3 0
4

Upload file bằng uri trên android

319 1 1
3

Nhập đạo RxJava cho người không biết gì (phần 1)

101 2 0
0

Nguyên lý SOLID: Liskov Substitution Principle

173 0 0
1

Unit test với Mockito

117 1 0
2

Nguyên lý SOLID: O là Open/Closed Principle

144 0 1
0

Một số khái niệm cơ bản trong Java

1.3K 1 0
1

Handle Configuration Change trong android

253 0 0
2

Kotlin - Typealias

317 0 0
1

android và java