android và java

android và java

Sort by: Newest posts

VARIABLES IN JAVA

86 0 0
1

Gluon Mobile: một framework tạo ứng dụng mobile đa nền tảng khác

129 0 0
2

Những website tự học lập trình hiệu quả

154 1 1
1

In app purchase trong Android (Phần 2)

429 0 0
0

Callback là gì, Callback trong Java

889 1 1
4

Hướng dẫn decompile Android APP APK

2.3K 3 0
1

Thuật ngữ Persistence Data

970 1 0
1

Chia để trị và một số bài toán thú vị

566 0 0
2

RecyclerView scale center item

383 0 2
4

Làm thế nào để Set/HashSet đảm bảo các phần tử không trùng lặp

310 0 0
1

Sự khác nhau giữa Oracle JDK và OpenJDK

293 0 0
1

Cách sử dụng @Data của Lombok

860 0 0
1

Một số mẹo sử dụng @ToString của Lombok

225 0 0
2

JDBC là gì? không cần học JDBC đâu

3.5K 0 0
-5

[4 tính chất của lập trình hướng đối tượng] - Bộ tứ siêu đẳng? - Phần 1

2.8K 4 0
5

Upload file bằng uri trên android

587 1 2
3

Nhập đạo RxJava cho người không biết gì (phần 1)

109 2 0
0

Nguyên lý SOLID: Liskov Substitution Principle

260 1 0
0

Unit test với Mockito

260 1 0
2

Nguyên lý SOLID: O là Open/Closed Principle

175 0 1
0

android và java