android và java

android và java

Sort by: Newest posts

Chia để trị và một số bài toán thú vị

93 0 0
1

RecyclerView scale center item

54 0 1
3

Làm thế nào để Set/HashSet đảm bảo các phần tử không trùng lặp

38 0 0
1

Sự khác nhau giữa Oracle JDK và OpenJDK

90 0 0
1

Cách sử dụng @Data của Lombok

60 0 0
1

Một số mẹo sử dụng @ToString của Lombok

89 0 0
2

JDBC là gì? không cần học JDBC đâu

258 0 0
-2

[4 tính chất của lập trình hướng đối tượng] - Bộ tứ siêu đẳng? - Phần 1

2.1K 3 0
4

Upload file bằng uri trên android

103 1 1
3

Nhập đạo RxJava cho người không biết gì (phần 1)

86 2 0
0

Nguyên lý SOLID: Liskov Substitution Principle

110 0 0
1

Unit test với Mockito

56 1 0
2

Nguyên lý SOLID: O là Open/Closed Principle

110 0 1
0

Một số khái niệm cơ bản trong Java

893 1 0
1

Handle Configuration Change trong android

150 0 0
2

Kotlin - Typealias

140 0 0
1

Sử dụng TreeSet trong Java

545 0 0
1

Các loại Design Pattern cơ bản

369 1 0
2

Những "bí mật" ẩn dấu trong Java có thể bạn chưa biết

567 5 0
1

Giới thiệu về SOLID

66 1 0
3

android và java