android và java

android và java

Sort by: Newest posts

Những website tự học lập trình hiệu quả

125 1 1
1

In app purchase trong Android (Phần 2)

251 0 0
0

Callback là gì, Callback trong Java

645 1 1
3

Hướng dẫn decompile Android APP APK

1.4K 3 0
1

Thuật ngữ Persistence Data

746 1 0
0

Chia để trị và một số bài toán thú vị

445 0 0
2

RecyclerView scale center item

312 0 2
4

Làm thế nào để Set/HashSet đảm bảo các phần tử không trùng lặp

224 0 0
1

Sự khác nhau giữa Oracle JDK và OpenJDK

250 0 0
1

Cách sử dụng @Data của Lombok

561 0 0
1

Một số mẹo sử dụng @ToString của Lombok

184 0 0
2

JDBC là gì? không cần học JDBC đâu

2.4K 0 0
-4

[4 tính chất của lập trình hướng đối tượng] - Bộ tứ siêu đẳng? - Phần 1

2.7K 3 0
4

Upload file bằng uri trên android

448 1 2
3

Nhập đạo RxJava cho người không biết gì (phần 1)

102 2 0
0

Nguyên lý SOLID: Liskov Substitution Principle

218 0 0
0

Unit test với Mockito

172 1 0
2

Nguyên lý SOLID: O là Open/Closed Principle

166 0 1
0

Một số khái niệm cơ bản trong Java

1.5K 1 0
1

Handle Configuration Change trong android

304 0 0
2

android và java